FAQ | Politechnika Gdańska

Treść strony

FAQ

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez pracowników.
Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie? Napisz do nas: centrum.hr@pg.edu.pl.

Na e-mail odpowiemy indywidualnie.

Odpowiedzi na często powtarzające się pytania będziemy zamieszczać sukcesywnie. 

Wybierz grupę zagadnień:


Zatrudnienie

Co muszę przygotować przed podpisaniem pierwszej umowy o pracę?

Jeżeli niżej wskazane dokumenty nie zostały wcześniej dostarczone do Kadr przez jednostkę zatrudniającą, przy podpisaniu umowy o pracę należy mieć ze sobą:

 • Dowód tożsamości,
 • uzupełnioną kartę obiegową przyjęcia,
 • uzupełnione kwestionariusze osobowe,
 • oryginały dyplomów potwierdzające wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie,
 • dokumenty uprawniające do przyznania dodatku za wysługę lat.
Skąd otrzymam informację, że mogę podpisać umowę o pracę?

Informację o tym, że umowa jest przygotowana do podpisu pracownik otrzymuje z jednostki zatrudniającej.

Do kogo mam skierować pismo w sprawie zmiany warunków umowy o pracę (wymiaru etatu, stanowiska, wynagrodzenia)?

Pismo w sprawie zmiany warunków umowy o pracę (wymiaru etatu, stanowiska, wynagrodzenia) kierujesz do:

 • rektora – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni,
 • prorektora ds. nauki – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach,
 • kanclerza – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami.
Na piśmie należy uzyskać opinię przełożonego (prorektora, dziekana/dyrektora centrum/kierownika jednostki organizacyjnej). Pismo składasz w swojej jednostce organizacyjnej, skąd drogą służbową zostanie przekazane do Centrum HR – Kadry.
Czy w trakcie zatrudnienia mogę podjąć pracę u innego pracodawcy?

Jako nauczyciel akademicki możesz za zgodą rektora podjąć lub kontynuować tylko jedno dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. Wyjątki stanowią podmioty, urzędy i instytucje wymienione w art. 125 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podjęcie pracy u pracodawców prowadzących działalność inną niż naukowa lub dydaktyczna nie wymaga zgody rektora.

W jaki sposób mogę rozwiązać swoją umowę o pracę?

Umowę o pracę możesz rozwiązać:

 • za porozumieniem stron – w każdym terminie zaakceptowanym przez dwie strony,
 • za wypowiedzeniem – z upływem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie – jeżeli pracownik pracował krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – jeżeli pracownik przepracował co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – jeżeli pracownik przepracował co najmniej 3 lata.

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru (30 września lub 28/29 lutego), z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pismo o rozwiązaniu umowy o pracę kierujesz do:

 • rektora – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni,
 • prorektora ds. nauki – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach,
 • kanclerza – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron na podaniu powinna znaleźć się akceptacja przełożonego (dziekana/dyrektora centrum/kierownika jednostki organizacyjnej).

Pismo składasz w swojej jednostce organizacyjnej, skąd drogą służbową zostanie przekazane do Centrum HR – Kadry.

Kiedy mogę odebrać świadectwo pracy w związku z zakończeniem mojego zatrudnienia?

Pracodawca ma obowiązek wystawić i wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, czyli w ostatnim dniu, w którym pracownik zachowuje status pracownika.

Oznacza to, że w przypadku:

 • rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – będzie to ostatni dzień wypowiedzenia,
 • rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – będzie to dzień złożenia drugiej stronie oświadczenia o rozwiązaniu umowy,
 • w przypadku rozwiązania umowy o pracę wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta – będzie to ostatni dzień jej obowiązywania określony w umowie,
 • wygaśnięcia umowy o pracę – będzie to dzień, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie umowy,
 • rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron – będzie to dzień określony
  w porozumieniu jako ostatni dzień współpracy stron (data rozwiązania umowy).

Świadectwo pracy możesz odebrać osobiście lub otrzymać pocztą na wskazany adres zamieszkania. Możesz również upoważnić inną osobę do odbioru. Upoważnienie możesz przesłać do Centrum HR – Kadry w formie elektronicznej.

W przypadku nieodebrania świadectwa pracy osobiście lub przez osobę upoważnioną zostanie ono wysłane na wskazany adres zamieszkania.

Kończę zatrudnienie na Politechnice Gdańskiej. Gdzie mogę odebrać Kartę Obiegową Zwolnienia?

Kartę obiegową zwolnienia otrzymasz w swojej jednostce organizacyjnej lub w Centrum HR – Kadry:

 • Gmach B, pok. 112 – pracownicy administracyjni,
 • Gmach B, pok. 113 – nauczyciele akademiccy.
Komu należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania?

Zmianę adresu zamieszkania zgłaszasz do Działu Płac poprzez wypełnienie druku ZUS ZUA/ZUS ZZA

ZUS ZUA
ZUS ZZA

Jak mogę otrzymać legitymację służbową nauczyciela akademickiego?

Wniosek o wystawienie legitymacji służbowej składasz w Moja PG. Do złożenia wniosku potrzebne jest zdjęcie o wymiarach co najmniej 20 mm × 25 mm i rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Legitymacja służbowa wydawana jest na czas trwania stosunku pracy i jest przedłużana w następujący sposób:

 • co roku – dla zatrudnionych na czas nieokreślony
 • co semestr – dla zatrudnionych na czas określony.

Za wydanie legitymacji pobierana jest opłata w wysokości 25 zł.
Informację o możliwości odbioru legitymacji znajdziesz w Moja PG.

Gdzie mogę odebrać legitymację służbową nauczyciela akademickiego?

Informację o możliwości odbioru legitymacji znajdziesz w Moja PG.
Legitymację odbierasz osobiście w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110, w godzinach 7.30–15.30.

Kto może otrzymać kartę uprawniającą do wjazdu samochodem na teren uczelni?

Kartę mogą otrzymać:

 • pracownicy pozostający w stosunku pracy – karta ważna jest na okres zatrudnienia lub do unieważnienia karty,
 • osoby wykonujące obowiązki w ramach umów cywilnoprawnych – karta wydawana za zgodą kanclerza, ważna od terminu zgłoszenia do końca umowy lub na czas określony w zgodzie,
 • emerytowani pracownicy PG – karta wydawana za zgodą kanclerza, ważna od terminu zgłoszenia do końca roku akademickiego lub na czas określony w zgodzie,
 • osoby posiadające tytuł Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej lub tytuł Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej – karta ważna na czas nieokreślony.

Karty wjazdu dla nowych uprawnionych użytkowników są wydawane po przesłaniu wypełnionego wniosku, na formularzu określonym w Regulaminie wydawania kart wjazdu na teren kampusu PG, na adres mailowy: kartawjazdu.dom@pg.edu.pl i wniesieniu opłaty za wydanie karty, której wysokość podana jest również w tymże Regulaminie.
Regulamin oraz edytowaną wersję wniosku znajdziesz na stronie: https://pg.edu.pl/dzial-om
Każda karta jest przypisana do konkretnego użytkownika. Karty nie wolno udostępniać osobom trzecim.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z Centrum Bezpieczeństwa pod numerem tel. +48 58 347 23 38 lub mailowo: cerber@pg.edu.pl.
 

Potrzebuję zaświadczenia o zatrudnieniu w języku angielskim. Gdzie mogę je uzyskać?

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o zatrudnieniu w języku angielskim napisz na adres: martyna.rozniakowska@pg.edu.pl lub mariola.hynek@pg.edu.pl lub zadzwoń pod numer: +48 58 347 25 68 lub +48 58 347 11 65.

Zaświadczenie możemy dostarczyć Ci w formie skanu na podany adres mailowy. Jeśli ma je odebrać inna osoba, napisz lub prześlij do nas pełnomocnictwo do odbioru.
 

Jakie dokumenty uprawniają do przyznania dodatku za wysługę lat lub nagrody jubileuszowej?

Dokumenty potwierdzające staż pracy, które są uwzględniane przy obliczaniu wysługi lat:

 • świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie poza PG,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • zaświadczenie o odbytych studiach doktoranckich i uzyskaniu stopnia doktora,
 • dokument potwierdzający odbycie służby wojskowej,
 • dokumenty dot. opłacania ubezpieczenia w KRUS lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dokumenty te należy dostarczyć do Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 109.

Dodatek za staż pracy przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek wypłacany jest miesięcznie poczynając od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Dokumenty uprawniające do przyznania dodatku za wysługę lat sporządzone w języku obcym, należy dostarczyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 

Jak często dokonywana jest ocena okresowa pracowników?

Ocena okresowa nauczycieli akademickich dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora.

Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadzana jest na wniosek rektora lub kanclerza.

Jaka jest procedura oceny okresowej pracowników?

Proces oceny okresowej realizujemy w Moja PG. Wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia oceny przekazywane są w Piśmie okólnym Rektora lub Kanclerza.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z Centrum HR - Rozwój, pod numerem telefonu: +48 58 348 67 48 lub mailowo: centrum.hr@pg.edu.pl.
 

Kiedy pracownikowi przysługuje dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych?

Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych przysługuje pracownikowi jeżeli spełnia poniższe warunki:

 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
 • użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin),
 • badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym, a lekarz medycyny pracy wydał stosowne orzeczenie z informacją w tym zakresie.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Zarządzeniu Rektora PG nr 48/2022 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

W jaki sposób mogę ubiegać się o refundację zakupu okularów lub soczewek?
Jeżeli lekarz medycyny pracy podczas badań w ramach badań profilaktycznych stwierdzi orzeczeniem lekarskim potrzebę stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego okularów korygujących wzrok, musisz sam/a opłacić szkła i oprawki oraz wziąć za nie fakturę zakupu, wystawioną na własne imię i nazwisko lub na Politechnikę Gdańską (z adnotacją w uwagach o swoim imieniu i nazwisku). Dopiero wtedy możesz zwrócić się z prośbą o dofinasowanie zakupu okularów do przełożonego/osoby w Twojej jednostce, która zajmuje się takimi sprawami.

 

Mam ważne badania okresowe, ale pogorszył mi się wzrok. Czy mogę otrzymać dofinansowanie do nowych okularów?
Jeśli pogorszył się Twój wzrok przed upływem daty ważności następnego okresowego badania lekarskiego, to powinieneś ten fakt zgłosić kierownikowi jednostki/osobie przygotowującej skierowania na badania. Pracownik może zostać skierowany na badania do lekarza medycyny pracy przed upływem daty ważności następnego badania okresowego. Jeżeli badanie okulistyczne w ramach medycyny pracy wykaże potrzebę stosowania okularów korygujących podczas pracy przy monitorze ekranowymi i lekarz medycyny pracy wyda orzeczenie z informacją w tym zakresie, to pracodawca dofinansuje zakup okularów.

 

Czy otrzymam dofinansowanie do zakupu okularów jeżeli nie mam skierowania od pracodawcy?
Nie, pracodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów zakupu okularów, jeśli pracownik samodzielnie, bez skierowania przez pracodawcę na badania profilaktyczne, uzyskał od lekarza potwierdzenie konieczności stosowania okularów korygujących.
Gdzie mogę znaleźć szkolenia okresowe BHP e-learning dla pracowników PG?

Szkolenia okresowe bhp w formie e-learning dotyczą nauczycieli akademickich, pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników inżynieryjno-technicznych PG i znajdują się na platformie eNauczanie.

Szkolenie okresowe bhp w formie e-learning dla osób kierujących pracownikami realizowane jest na platformie szkoleniowej firmy zewnętrznej. Link z dostępem do szkolenia jest wysyłany na adres mailowy pracownika zobowiązanego do odbycia szkolenia.

Gdzie mogę samodzielnie sprawdzić datę ważności swojego szkolenia bhp?

Termin upływu ważności swojego szkolenia w dziedzinie bhp możesz samodzielnie sprawdzić w Moja PG.

Gdzie mogę samodzielnie sprawdzić datę ważności swojego orzeczenia lekarskiego?

Termin upływu ważności swojego orzeczenia lekarskiego możesz samodzielnie sprawdzić w Moja PG.

Czy kobieta w ciąży może pracować przy monitorze ekranowym 8 godzin na dobę?

Kobieta w ciąży może wykonywać pracę przy komputerze maksymalnie do 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasy pracy.

Czy kobieta w ciąży może wykonywać pracę w pozycji stojącej powyżej 3 godzin w czasie zmiany roboczej?

Kobieta w ciąży, której charakter pracy wymusza przyjmowanie pozycji stojącej, nie może tej pracy wykonywać dużej niż 3 godziny w ciągu doby. Czas pracy w pozycji stojącej jednorazowo może wynieść maksymalnie 15 minut, po tym czasie powinno nastąpić 15 minut przerwy.

Kto może być uczestnikiem PPK?

Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55. roku życia. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, mogą przystąpić do programu na swój wniosek.

Czy muszę przystąpić do PPK?

Nie. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Oznacza to, że pracownik w każdej chwili może zrezygnować z oszczędzania w PPK, lub do niego wrócić. Osoba, która nie chce zostać zapisana do PPK, może złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Czy pracodawca musi pytać pracownika o zgodę na zapisanie go do PPK?

Nie, aby zapisać pracownika do PPK pracodawca nie musi uzyskać jego zgody. W programie tym obowiązuje bowiem tzw. automatyczny zapis. Przyjmuje się, że - jeśli osoba zatrudniona nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - powinna zostać zapisana do programu z automatu. Automatyczny zapis dotyczy tylko osób między 18. a 55. rokiem życia. Osoby te, aby stać się uczestnikiem PPK i zacząć oszczędzać, nie muszą podejmować żadnych działań. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do tego programu, muszą złożyć wniosek.

Co to jest autozapis do PPK?

W programie PPK obowiązuje tzw. autozapis, co oznacza, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu. Co 4 lata pracodawca będzie zobowiązany ponowić autozapis do PPK dla pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd.

Gdzie znajdę więcej informacji o PPK?

Więcej informacji o PPK znajdziesz na stronie www.mojeppk.pl

Najczęściej zadawane pytania

Wróć na górę strony


Ubezpieczenia

Gdzie uzyskam informacje na temat dobrowolnego ubezpieczenia pracowniczego?

Informacje na temat ubezpieczenia pracowniczego uzyskasz w Centrum HR – Zespół ds. Socjalnych, Gmach B, pok. 108 lub pod numerami telefonów:

+48 58 347 29 56, +48 58 348 63 75, +48 58 347 20 66, +48 58 347 11 42.

Gdzie i do kiedy mogę zgłosić chęć ubezpieczenia się?

Zgłoszenia musisz dokonać osobiście w Zespole ds. Socjalnych (Gmach B, pok. 108) do 20. dnia każdego miesiąca.

Od kiedy zostanę objęty ubezpieczeniem?

Jeżeli deklarację podpiszesz do 20. dnia miesiąca, ubezpieczenie rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu podpisania deklaracji.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik wraz z współmałżonkiem lub partnerem życiowym.

W jakim terminie można zmienić wysokość składki lub zrezygnować z ubezpieczenia?

Jeżeli wszelkie zmiany lub rezygnację zgłosisz do 20. dnia miesiąca, zmiany będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Kto może przystąpić do Opieki Medycznej?

Do ubezpieczenia Opieka Medyczna możesz przystąpić Ty oraz Twój współmałżonek lub partner życiowy oraz dzieci.

Do kiedy mogę zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna?

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna możesz podpisać do 20. dnia każdego miesiąca

Od kiedy mogę korzystać z Opieki Medycznej?

Jeżeli deklarację podpiszesz do 20. dnia miesiąca, z opieki medycznej będziesz mógł skorzystać po 30 dniach licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca.

W jakim terminie można zrezygnować z ubezpieczenia Opieka Medyczna?

Jeżeli wszelkie zmiany lub rezygnację zgłosisz do 20. dnia miesiąca, zmiany będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Gdzie mogę zgłosić dziecko do swojego ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego dokonujesz w Dziale Płac poprzez wypełnienie formularza ZUS ZCNA, który następnie przekazywany jest do ZUS.

 

Zgłoszenie takie daje dziecku prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Z ubezpieczenia zdrowotnego mogą korzystać dzieci do ukończenia 18. roku życia, a także później. Warunkiem jest jednak podjęcie nauki, np. na uczelni lub w innym zakładzie kształcenia aż do ukończenia 26 lat. Wyjątkiem jest dziecko niepełnosprawne, które podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, bez względu na wiek. 

Jeśli oboje rodzice pracują, wystarczy, że jedno z nich poinformuje swój zakład pracy, który przekaże odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do ubezpieczenia zdrowotnego możesz także zgłosić swojego współmałżonka, dziecko, nad którym sprawujesz opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a także rodziców czy dziadków, którzy prowadzą z Tobą wspólne gospodarstwo domowe. Wystarczy, że przekażesz do Działu Płac taką informację i wypełnisz formularz ZUS ZCNA.

Kto może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia bagażu dla pracowników?

Wyjeżdżając służbowo, na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez PG na terenie i poza granicami Polski możesz skorzystać z ubezpieczenia leczenia i assistance, ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia bagażu dla siebie i Twojej rodziny bądź osób towarzyszących, w tym małoletnich.

Wniosek o ubezpieczenie mogą zgłosić wyznaczeni pracownicy z Twojej jednostki organizacyjnej. Ubezpieczenie dokonywane jest na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących umowach. Więcej informacji: https://pg.edu.pl/dzial-om/ubezpieczenia.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Centrum Bezpieczeństwa pod numerem tel. +48 58 347 23 38 lub mailowo: cerber@pg.edu.pl.

Wróć na górę strony


Emerytury

Jakich czynności należy dopełnić i jakie dokumenty złożyć po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny i chciałbyś przejść na emeryturę, musisz złożyć podanie o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, z podaniem daty rozwiązania umowy, czyli ostatniego dnia pracy.

Podanie kierujesz do:

 • rektora lub prorektora ds. nauki – w przypadku nauczycieli akademickich,
 • kanclerza – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

i składasz w swojej jednostce organizacyjnej, skąd drogą służbową zostanie ono przekazane do Centrum HR – Kadry. Na podaniu powinna znaleźć się akceptacja przełożonego (dziekana/dyrektora centrum/kierownika jednostki organizacyjnej).

W związku z zakończeniem zatrudnienia w jednostce organizacyjnej odbierasz Kartę obiegową zwolnienia i po uzyskaniu wszystkich podpisów przekazujesz ją do Centrum HR – Kadry lub do swojej jednostki, skąd zostanie przekazana do Kadr.

Odebrane z Kadr (najwcześniej w ostatnim dniu zatrudnienia) świadectwo pracy składasz w ZUS wraz z wnioskiem o emeryturę (druk dostępny na stronie ZUS). Jeśli posiadasz świadectwa pracy z innych zakładów pracy, to również trzeba je dostarczyć do ZUS-u.

Wróć na górę strony


Urlopy

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski?

Przy składaniu wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski (w całości lub części) należy przedłożyć:

 • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie o zamiarze korzystania lub nie korzystania z urlopu rodzicielskiego przez ojca dziecka,
 • oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Wniosek składasz w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110, nie później niż 21 dni po porodzie.

Wzory wniosku oraz oświadczeń dostępne są tutaj.

Wypełniony przez pracownicę wniosek może złożyć ojciec dziecka.

Urlop rodzicielski w wymiarze 16 tygodni przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Pozostałe 16 tygodni urlopu może być wykorzystane w terminie późniejszym.

W przypadku złożenia wniosku tylko o jeden urlop wnioski o kolejne części urlopu należy składać w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem następnego urlopu.

Jak mogę złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Wniosek o urlop ojcowski składasz w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110 w terminie nie krótszym niż 7 dni (kalendarzowych) przed rozpoczęciem urlopu.

Wzór wniosku dostępny jest tutaj.

Przy składaniu wniosku należy okazać skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Czy mogę podjąć pracę przebywając na urlopie rodzicielskim?

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego mu tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy następuje na wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy.

Czy w trakcie urlopu wychowawczego mogę pracować?

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy (umowa cywilnoprawna) albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Kto może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel akademicki, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni. Łączny wymiar urlopu w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać roku.

Czy urlop dla poratowania zdrowia jest płatny?

Tak. Jednakże podczas tego urlopu nauczyciel akademicki nie może wykonywać zajęcia zarobkowego.

Jak można ubiegać się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia?

 

 1. Wypełniony wniosek o urlop dla poratowania zdrowia (wzór dostępny w Repozytorium dokumentów:) związane z zatrudnieniem składasz u dziekana wydziału/dyrektora centrum, który przygotowuje dla Ciebie skierowanie na badania lekarskie.
 2. Wniosek wraz ze skierowaniem przekazujesz do Centrum HR – Kadry.
 3. Wniosek i skierowanie akceptuje prorektor ds. nauki.
 4. Po akceptacji wniosku i skierowania przez prorektora zgłaszasz się na badania lekarskie (nie później niż 30 dni od otrzymania skierowania).
 5. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że stan zdrowia wymaga powstrzymywania się od pracy oraz określające zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie, dostarczasz do Centrum HR – Kadry, gdzie przygotowywane jest pismo o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia.
 6. Pismo informujące o przyznaniu urlopu przekazywane jest do wnioskującego pracownika oraz zatrudniającej go jednostki organizacyjnej.

Więcej informacji dot. procedury udzielania urlopów dla poratowania zdrowia znajdziesz w Załączniku nr 2 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR nr 46/2020)

 

Wróć na górę strony


Zdrowie

Gdzie należy zgłosić wypadek przy pracy?

Jeśli uległeś wypadkowi w pracy i Twój stan zdrowia na to pozwala powiadom niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego i Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. O wypadku może poinformować również inny pracownik posiadający wiedzę o tym zdarzeniu.

Kontakt: Dział Bezpieczeństwa, Higieny pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

+48 58 347 19 98, +48 58 348 62 19, +48 58 348 62 47, +48 58 348 62 48

Po zgłoszeniu wypadku zespół powypadkowy (pracownik DBHP oraz społeczny inspektor pracy) przeprowadza postępowanie powypadkowe oraz sporządza protokół powypadkowy.

Szczegółowe informacje na temat postępowania powypadkowego znajdują się w Zarządzeniu Rektora PG nr 30/2015 w sprawie postępowania powypadkowego w Politechnice Gdańskiej.

Jakie świadczenia przysługują mi, jeśli uległem wypadkowi przy pracy?

Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy otrzymasz zwolnienie lekarskie i zostanie sporządzony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy kwalifikujący zdarzenie jako wypadek przy pracy, to będzie ono płatne w 100%.

Jeżeli doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, możesz starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. W tym celu składasz w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110, następujące dokumenty:

Po skompletowaniu dokumentacji zostanie ona przekazana przez Centrum HR – Kadry placówce ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego.

Gdzie należy zgłosić wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

Jeśli uległeś wypadkowi w drodze do lub z pracy i Twój stan zdrowia na to pozwala, powiadom niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego i Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. O wypadku może poinformować również inny pracownik posiadający wiedzę o tym zdarzeniu.

Po zgłoszeniu wypadku pracownik DBHP przeprowadza postępowanie powypadkowe oraz sporządza kartę wypadku.

Kontakt:           

Dział Bezpieczeństwa, Higieny pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

+48 58 347 19 98, +48 58 348 62 19, +48 58 348 62 47, +48 58 348 62 48

Szczegółowe informacje na temat postępowania powypadkowego znajdują się w Zarządzeniu Rektora PG nr 30/2015 w sprawie postępowania powypadkowego w Politechnice Gdańskiej.

Jakie świadczenia przysługują mi, jeśli uległem wypadkowi w drodze z lub do pracy?

Jeżeli w wyniku wypadku w drodze z lub do pracy otrzymasz zwolnienie lekarskie i zostanie sporządzona karta wypadku w drodze do lub z pracy kwalifikująca zdarzenie jako wypadek w drodze, to będzie ono płatne w 100%.

Jak mogę się zarejestrować na badania?

Rejestracji możesz dokonać mailowo:
medycynapracy@polmed.pl, lub telefonicznie:
+48 58 775 95 99, +48 801 033 200.

Jak długo będę czekać na badania?

Usługa musi zostać wykonana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia po rejestracji. Wykonawca zapewnia świadczenie usług medycznych od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–19:00.

Komu mam przekazać oryginał orzeczenia lekarskiego?

Po zakończeniu badań i otrzymaniu orzeczenia musisz okazać otrzymane orzeczenie w swojej jednostce organizacyjnej.

Kto może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel akademicki, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni. Łączny wymiar urlopu w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać roku.

Czy urlop dla poratowania zdrowia jest płatny?

Tak. Jednakże podczas tego urlopu nauczyciel akademicki nie może wykonywać zajęcia zarobkowego.

Jak można ubiegać się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia?

 

 1. Wypełniony wniosek o urlop dla poratowania zdrowia (wzór dostępny w Repozytorium dokumentów) składasz u dziekana wydziału/dyrektora centrum, który przygotowuje dla Ciebie skierowanie na badania lekarskie.
 2. Wniosek wraz ze skierowaniem przekazujesz do Centrum HR – Kadry.
 3. Wniosek i skierowanie akceptuje prorektor ds. nauki.
 4. Po akceptacji wniosku i skierowania przez prorektora zgłaszasz się na badania lekarskie (nie później niż 30 dni od otrzymania skierowania).
 5. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że stan zdrowia wymaga powstrzymywania się od pracy oraz określające zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie, dostarczasz do Centrum HR – Kadry, gdzie przygotowywane jest pismo o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia.
 6. Pismo informujące o przyznaniu urlopu przekazywane jest do wnioskującego pracownika oraz zatrudniającej go jednostki organizacyjnej.

Więcej informacji dot. procedury udzielania urlopów dla poratowania zdrowia znajdziesz w Załączniku nr 2 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR nr 46/2020)

 

W jaki sposób mogę uzyskać świadectwo pracy w szczególnych warunkach?

Pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze stwierdza zakład pracy wystawiając na podstawie posiadanej dokumentacji świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Postępowanie mające na celu ustalenie, czy pracownik spełnia przesłanki do nabycia świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do wcześniejszej emerytury należy do kompetencji jednostek ZUS.

Pismo z wnioskiem o wystawienie świadectwa pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze kierujesz do:

 • rektora lub prorektora ds. nauki – w przypadku nauczycieli akademickich,
 • kanclerza – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Pismo składasz w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110.

Wróć na górę strony


Świadczenia socjalne

Gdzie uzyskam informacje na temat dobrowolnego ubezpieczenia pracowniczego?

Informacje na temat ubezpieczenia pracowniczego uzyskasz w Centrum HR – Zespół ds. Socjalnych, Gmach B, pok. 108 lub pod numerami telefonów:

+48 58 347 29 56, +48 58 348 63 75, +48 58 347 20 66, +48 58 347 11 42.

Gdzie i do kiedy mogę zgłosić chęć ubezpieczenia się?

Zgłoszenia musisz dokonać osobiście w Zespole ds. Socjalnych (Gmach B. pok. 108) do 20. dnia każdego miesiąca.

Od kiedy zostanę objęty ubezpieczeniem?

Jeżeli deklarację podpiszesz do 20. dnia miesiąca, ubezpieczenie rozpocznie się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu podpisania deklaracji.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik wraz z współmałżonkiem lub partnerem życiowym.

W jakim terminie można zmienić wysokość składki lub zrezygnować z ubezpieczenia?

Jeżeli wszelkie zmiany lub rezygnację zgłosisz do 20. dnia miesiąca, będzie to obowiązywało od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Do kiedy mogę zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna?

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna możesz podpisać do 20. dnia każdego miesiąca.

Od kiedy mogę korzystać z Opieki Medycznej?

Jeżeli deklarację podpiszesz do 20. dnia miesiąca, z opieki medycznej będziesz mógł skorzystać po 30 dniach licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Kto może przystąpić do Opieki Medycznej?

Do ubezpieczenia Opieka Medyczna możesz przystąpić Ty oraz Twój współmałżonek lub partner życiowy oraz dzieci.

Jeżeli chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia Opieka Medyczna, do kiedy mogę to zrobić?

Jeżeli wszelkie zmiany lub rezygnację zgłosisz do 20. dnia miesiąca, zmiany będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Jaki jest termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku?

Wniosek musisz złożyć do 10 maja każdego roku kalendarzowego. Jeżeli zostałeś zatrudniony po tym terminie, obejmie Cię tylko wypłata zimowa, na którą wniosek musisz złożyć do 31 października.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczanego zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

Jakie dokumenty muszę przedstawić?

Podczas składania wniosku musisz przedstawić do wglądu roczne zeznanie podatkowe PIT lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni oraz inne dokumenty potwierdzające przychody lub ich brak.

Dlaczego muszę pokazać PIT swój, współmałżonka i dzieci?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zobowiązany jest do rozdysponowania środków pomiędzy pracowników, uzależniając wysokość i rodzaj pomocy od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej (w tym zdrowotnej) pracownika. W tym celu musi zbadać sytuację materialną pracownika, a może to zrobić badając przychody uzyskane w poprzednim roku podatkowym przez członków rodziny.

Kiedy muszę dostarczyć zaświadczenie o nauce dziecka?

Zaświadczenie o nauce dziecka musisz dostarczyć, jeżeli Twoje dziecko jest w wieku 18–25 lat. Zaświadczenie musisz dostarczać co semestr.

Jak ustala się sytuację materialną? Co wlicza się do przychodu?

Sytuację materialną ustala się na podstawie zarówno przychodów opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych za poprzedni rok podatkowy. Przychodami nieopodatkowanymi są np. zasiłki, stypendia, alimenty, świadczenia otrzymywane na dzieci (w tym również 500+).

Czy do przychodu wlicza się 500+?

Tak, do przychodu wlicza się również 500 +. Łączną kwotę, jaką otrzymałeś w zeszłym roku podatkowym wpisz w przychodach dziecka.

Dlaczego świadczenia socjalne nie są wypłacane wszystkim w takiej samej wysokości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zobowiązany jest do rozdysponowania środków pomiędzy pracowników, uzależniając wysokość i rodzaj pomocy od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej (w tym zdrowotnej) pracownika. W związku z tym niedopuszczalne jest wypłacanie funduszy wszystkim pracownikom w równej wysokości.

Jaki jest termin składania wniosków o zapomogi?

Nie ma określonego terminu składania wniosków. Komisja obraduje w zależności od liczby złożonych wniosków, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Kiedy mogę otrzymać zapomogę losową?

Zapomogę losową możesz otrzymać w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej przewlekłej choroby lub konieczności zakupu niezbędnego sprzętu medycznego.

Kiedy mogę otrzymać zapomogę socjalną?

Zapomogę socjalną możesz otrzymać w przypadku trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – maksymalnie dwa razy w roku.

W jakim przypadku przysługuje zapomoga z tytułu śmierci członka rodziny?

Zapomogę z tytułu śmierci członka rodziny możesz otrzymać w przypadku śmierci:

 • współmałżonka,
 • dziecka,
 • rodziców albo ojczyma lub macochy, jeżeli nie żyje ojciec lub matka biologiczna,
 • rodziców aktualnego małżonka albo ojczyma lub macochy małżonka, jeżeli nie żyje ojciec lub matka biologiczna małżonka.
Jakie dokumenty muszę złożyć, aby otrzymać zapomogę?

Musisz złożyć wniosek, podanie, dokumenty potwierdzające przychody, zaświadczenia lekarskie (w tym o przewlekłości choroby) oraz inne dokumenty potwierdzające opisaną sytuację, np. faktury, rachunki. W przypadku zapomogi z tytułu śmierci, do wniosku musisz dołączyć akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

Czy każdy może otrzymać zapomogę?

Wniosek o zapomogę rozpatrywany jest przez komisję ds. udzielania zapomóg. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, dlatego ważne jest, abyś do wniosku dołączył stosowne dokumenty.

Czy pożyczki są oprocentowane?

Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie są oprocentowane.

Jaki jest termin składania wniosków o pożyczki?

Nie ma określonego terminu składania wniosków. Komisja obraduje w zależności od liczby złożonych wniosków, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Na co mogę otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę możesz otrzymać na remont mieszkania lub domu, zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu, adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów wykupu obecnie zajmowanego mieszkania.

Jakie dokumenty muszę przedstawić?

Podczas składania wniosku, w zależności od celu pożyczki, musisz przedstawić do wglądu:

 • dokument potwierdzający własność domu – przy pożyczce na remont domu,
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy – przy pożyczce na budowę domu,
 • dokument potwierdzający prawo własności (np. akt notarialny) – przy pożyczce na zakup mieszkania,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pozwolenie na wykonanie adaptacji – przy pożyczce na adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • dokument z urzędu, spółdzielni z wyceną i numerem rachunku bankowego lub dowód wpłaty własnej – przy pożyczce na pokrycie kosztów wykupu obecnie zajmowanego mieszkania
Kiedy mogę ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę na zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu oraz o pożyczkę na wykup mieszkania możesz ubiegać się tylko raz. Zakup, budowa lub wykup musi nastąpić w trakcie Twojego zatrudnienia w Politechnice Gdańskiej. W przypadku pozostałych celów mieszkaniowych, o pożyczkę możesz ubiegać się wielokrotnie, jednak po okresie karencji, określonym w Regulaminie ZFŚS.

Jaki jest maksymalny okres spłaty?

Spłatę pożyczki na remont mieszkania możesz rozłożyć na maksymalnie 3 lata. Spłatę wszystkich pozostałych pożyczek na maksymalnie 5 lat.

Jaki wypoczynek dla dzieci jest dofinansowany?

Dofinansowany jest wypoczynek organizowany w formie kolonii, obozów oraz zimowisk. Wypoczynek musi się odbywać w okresie ferii letnich lub zimowych i musi być zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Jak często mogę ubiegać się o świadczenie i na kogo mi ono przysługuje?

O dofinansowanie możesz ubiegać się raz w roku kalendarzowym na każde swoje dziecko, które nie ukończyło 18 lat.

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby otrzymać dofinansowanie?

Razem z wnioskiem o dofinansowanie, musisz złożyć dokument potwierdzający wypoczynek (fakturę, rachunek, zaświadczenie). Jeżeli na dokumencie nie ma informacji, że wypoczynek został opłacony, musisz dołączyć potwierdzenie dokonania zapłaty.

Jaki jest termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży?

Nie ma określonego terminu składania wniosków. Jeżeli złożysz wniosek do 20. dnia miesiąca, dofinansowanie zostanie wypłacone z najbliższym wynagrodzeniem.

Co musi zawierać faktura, rachunek lub zaświadczenie?

Na fakturze, rachunku lub zaświadczeniu musi być nazwa i adres organizatora wypoczynku, imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty, kwota i termin dokonania zapłaty, rodzaj wypoczynku, termin i miejsce wypoczynku oraz imię i nazwisko dziecka uczestniczącego w wypoczynku.

W jakim wieku dzieci są uprawnione do otrzymania paczki noworocznej?

Paczkę noworoczną otrzymują dzieci w wieku 3–15 lat.

W jakim wieku dzieci są uprawnione do udziału w zabawie karnawałowej?

Zabawa karnawałowa jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3–10 lat.

Jaki jest termin składania wniosków o paczkę noworoczną / uczestnictwo w zabawie karnawałowej?

Wnioski składane są w listopadzie. Dokładny termin składania wniosków przekazywany jest w formie komunikatu.


Szkolenia

Kto może zapisać się na szkolenie?

Ze szkoleń organizowanych przez Centrum HR może skorzystać każda osoba zatrudniona na Politechnice Gdańskiej. W przypadku wolnych miejsc dopuszczamy także udział w szkoleniu doktorantów. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie zgody przełożonego.

Jak można zapisać się na szkolenie?

Na szkolenie można zapisać się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, mailowo lub telefonicznie kontaktując się z pracownikiem CHR – Szkolenia. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Co w przypadku braku wolnych miejsc na szkolenie?

Jeżeli nie ma już wolnych miejsc na szkolenie można zapisać się na listę rezerwową używając formularza. W przypadku uruchomienia dodatkowego szkolenia, osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo uczestnictwa.

Gdzie znajdę informację o szkoleniach?

Informacje o bieżących i planowanych szkoleniach znajdziesz w Strefie Pracownika, w zakładce Rozwój zawodowy – Szkolenia. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące szkolenia wraz z gotowym programem do pobrania.

Jak długo trwają szkolenia?

Szkolenia trwają przeważnie 3 godziny lekcyjne, czyli 2 godziny i 15 min i odbywają się przeważnie w godzinach pracy na terenie kampusu PG. Szczegółowe informacje dotyczące każdego szkolenia znajdują się w Strefie Pracownika, w zakładce Rozwój zawodowy – Szkolenia.

Czy szkolenia są powtarzane?

Szkolenia, które cieszą się dużym zainteresowanym, są ponownie realizowane w innych terminach.

Czy po szkoleniu otrzymam certyfikat?

Po każdym szkoleniu organizowanym przez Centrum HR wystawiany jest certyfikat w formie elektronicznej, który otrzymuje uczestnik szkolenia na swojego maila.

Czy po szkoleniu otrzymam materiały?

Tak. Po ukończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje materiały na swojego maila.

Gdzie można zgłosić swoje potrzeby szkoleniowe?

Swoje potrzeby szkoleniowe zgłoś przede wszystkim swojemu przełożonemu lub kontaktując się z Centrum HR – Szkolenia:
szkolenia.hr@pg.edu.pl, + 58 348 67 50-51. Jeżeli takie same potrzeby zgłosi więcej pracowników, dodamy je do oferty szkoleniowej na kolejny okres.

Czy mogę wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu?
Tak. Jeżeli tematyka szkoleń jest dla Ciebie interesująca, możesz zapisać się na kilka szkoleń, przy czym warunkiem zapisania się jest status pracownika PG lub ewentualnie doktoranta PG i zgoda przełożonego.

 

Co w przypadku, kiedy zapisałem się, ale nie będę mógł przyjść na szkolenie?

Mając na uwadze duże zainteresowanie szkoleniami, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, bardzo prosimy o powiadomienie o swojej nieobecności na adres mailowy:
szkolenia.hr@pg.edu.pl.

Czy jest potrzebna zgoda przełożonego na udział w szkoleniu?

Tak.

Wróć na górę strony


Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina

Kto może korzystać z wypoczynku w Ośrodku?

Z wypoczynku mogą korzystać pracownicy, emeryci i renciści PG oraz członkowie ich rodzin uprawnieni do świadczeń z ZFŚS PG. W przypadku dostępności miejsc z pobytu w Ośrodku mogą również korzystać osoby spoza PG.

Jak mogę zarezerwować domek poza sezonem wczasowym?

Domek możesz zarezerwować w Zespole ds. Socjalnych. Zapisy na pobyty wiosenne rozpoczynają się corocznie na początku marca, a na pobyty jesienne na początku kwietnia. Dokładne terminy i zasady zapisów znajdziesz na stronie Ośrodka www.domki.pg.edu.pl

Jak mogę zarezerwować domek na wczasy?

Rezerwacje na turnusy wczasowe prowadzone są za pośrednictwem elektronicznych wniosków w systemie na stronie www.domki.pg.edu.pl Termin składania wniosków i zasady przyznawania wczasów znajdziesz na stronie Ośrodka (www.domki.pg.edu.pl) w zakładce Informacje.

Gdzie znajdę cenniki opłat, Regulamin Ośrodka itp?

Cennik opłat za pobyt, cennik opłat za wczasy, cennik wypożyczania sprzętu, Regulamin Ośrodka, wyciąg z Regulaminu ZFŚS dot. wczasów dostępne są na stronie Ośrodka www.domki.pg.edu.pl w zakładce Informacje.

Czy mogę zabrać do Ośrodka zwierzę?

Tak, możesz zabrać do Ośrodka swojego domowego zwierzaka. Dopuszczalny jest pobyt zwierzęcia wiosną, jesienią oraz na VI turnusie wczasowym (we wrześniu).

Wróć na górę strony


Przedszkole

Gdzie znajdę informacje o przedszkolu?

Wszystkie informacje dotyczące przedszkola znajdziesz tutaj.

Wróć na górę strony