Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez pracowników.
Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie? Napisz do nas: centrum.hr@pg.edu.pl.

Na e-mail odpowiemy indywidualnie.

Odpowiedzi na często powtarzające się pytania będziemy zamieszczać sukcesywnie. 

Wybierz grupę zagadnień:


Zatrudnienie

Umowa o pracę

Co muszę przygotować przed podpisaniem pierwszej umowy o pracę?

Jeżeli niżej wskazane dokumenty nie zostały wcześniej dostarczone do Kadr przez jednostkę zatrudniającą, przy podpisaniu umowy o pracę należy mieć ze sobą:

 • Dowód tożsamości,
 • uzupełnioną kartę obiegową przyjęcia,
 • uzupełnione kwestionariusze osobowe,
 • oryginały dyplomów potwierdzające wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie,
 • dokumenty uprawniające do przyznania dodatku za wysługę lat.
Skąd otrzymam informację, że mogę podpisać umowę o pracę?

Informację o tym, że umowa jest przygotowana do podpisu pracownik otrzymuje z jednostki zatrudniającej. 

Zmiana warunków umowy o pracę

Do kogo mam skierować pismo w sprawie zmiany warunków umowy o pracę (wymiaru etatu, stanowiska, wynagrodzenia)?

Pismo w sprawie zmiany warunków umowy o pracę (wymiaru etatu, stanowiska, wynagrodzenia) kierujesz do:

 • rektora – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni,
 • prorektora ds. nauki – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach,
 • kanclerza – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami.

Na piśmie należy uzyskać opinię przełożonego (prorektora, dziekana/dyrektora centrum/kierownika jednostki organizacyjnej). Pismo składasz w swojej jednostce organizacyjnej, skąd drogą służbową zostanie przekazane do Centrum HR – Kadry.

Dodatkowe zatrudnienie

Czy w trakcie zatrudnienia mogę podjąć pracę u innego pracodawcy?

Jako nauczyciel akademicki możesz za zgodą rektora podjąć lub kontynuować tylko jedno dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. Wyjątki stanowią podmioty, urzędy i instytucje wymienione w art. 125 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podjęcie pracy u pracodawców prowadzących działalność inną niż naukowa lub dydaktyczna nie wymaga zgody rektora.

Rozwiązanie umowy o pracę

W jaki sposób mogę rozwiązać swoją umowę o pracę?

Umowę o pracę możesz rozwiązać:

 • za porozumieniem stron – w każdym terminie zaakceptowanym przez dwie strony,
 • za wypowiedzeniem – z upływem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie – jeżeli pracownik pracował krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – jeżeli pracownik przepracował co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – jeżeli pracownik przepracował co najmniej 3 lata.

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru (30 września lub 28/29 lutego), z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pismo o rozwiązaniu umowy o pracę kierujesz do:

 • rektora – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni,
 • prorektora ds. nauki – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach,
 • kanclerza – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron na podaniu powinna znaleźć się akceptacja przełożonego (dziekana/dyrektora centrum/kierownika jednostki organizacyjnej).

Pismo składasz w swojej jednostce organizacyjnej, skąd drogą służbową zostanie przekazane do Centrum HR – Kadry.

Świadectwo pracy

Kiedy mogę odebrać świadectwo pracy w związku z zakończeniem mojego zatrudnienia?

Pracodawca ma obowiązek wystawić i wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, czyli w ostatnim dniu, w którym pracownik zachowuje status pracownika.

Oznacza to, że w przypadku:

 • rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – będzie to ostatni dzień wypowiedzenia,
 • rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – będzie to dzień złożenia drugiej stronie oświadczenia o rozwiązaniu umowy,
 • w przypadku rozwiązania umowy o pracę wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta – będzie to ostatni dzień jej obowiązywania określony w umowie,
 • wygaśnięcia umowy o pracę – będzie to dzień, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie umowy,
 • rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron – będzie to dzień określony
  w porozumieniu jako ostatni dzień współpracy stron (data rozwiązania umowy).

Świadectwo pracy możesz odebrać osobiście lub otrzymać pocztą na wskazany adres zamieszkania. Możesz również upoważnić inną osobę do odbioru. Upoważnienie możesz przesłać do Centrum HR – Kadry w formie elektronicznej.

W przypadku nieodebrania świadectwa pracy osobiście lub przez osobę upoważnioną zostanie ono wysłane na wskazany adres zamieszkania.

Karta obiegowa zwolnienia

Kończę zatrudnienie na Politechnice Gdańskiej. Gdzie mogę odebrać Kartę Obiegową Zwolnienia?

Kartę obiegową zwolnienia otrzymasz w swojej jednostce organizacyjnej lub w Centrum HR – Kadry:

 • Gmach B, pok. 112 – pracownicy administracyjni,
 • Gmach B, pok. 113 – nauczyciele akademiccy.
Zmiana adresu

Komu należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania?

Zmianę adresu zamieszkania zgłaszasz do Działu Płac poprzez wypełnienie druku ZUS ZUA/ZUS ZZA

ZUS ZUA
ZUS ZZA

Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego

Jak mogę otrzymać legitymację służbową nauczyciela akademickiego?

Wniosek o wystawienie legitymacji służbowej składasz w Moja PG. Do złożenia wniosku potrzebne jest zdjęcie o wymiarach co najmniej 20 mm × 25 mm i rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Legitymacja służbowa wydawana jest na czas trwania stosunku pracy i jest przedłużana w następujący sposób:

 • co roku – dla zatrudnionych na czas nieokreślony
 • co semestr – dla zatrudnionych na czas określony.

Za wydanie legitymacji pobierana jest opłata w wysokości 25 zł.
Informację o możliwości odbioru legitymacji znajdziesz w Moja PG.

Gdzie mogę odebrać legitymację służbową nauczyciela akademickiego?

Informację o możliwości odbioru legitymacji znajdziesz w Moja PG.
Legitymację odbierasz osobiście w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110, w godzinach 7.30–15.30.

Karta wjazdu na teren kampusu
 
Prawo wjazdu na teren Politechniki Gdańskiej mają
 • posiadacze aktywnych kart wjazdowych na teren Uczelni,
 • posiadacze identyfikatorów jednorazowych wystawionych przez Centrum Bezpieczeństwa,
 • indywidualni goście, dostawy, serwis po wcześniejszym zgłoszeniu przez jednostki Politechniki Gdańskiej do Centrum Bezpieczeństwa cb@pg.edu.pl do godz. 15:30 lub telefonicznie pod numerem 58 347-14-32),
 • goście seminariów, konferencji i  innych wydarzeń organizowanych na terenie PG po uzyskaniu zgody kanclerza, na wniosek dyrektorów i kierowników jednostek  organizacyjnych,
 • zasady wjazdu i przydzielania miejsc dla studentów stacjonarnych określa odrębny regulamin. 

Kto może otrzymać kartę uprawniającą do wjazdu samochodem na teren uczelni?

Kartę mogą otrzymać:

 • pracownicy pozostający w stosunku pracy - karta ważna jest na okres zatrudnienia lub do chwili unieważnienia karty
 • osoby wykonujące obowiązki w ramach umów cywilnoprawnych - karta jest wydawana i aktywowana za zgodą Kanclerza PG na czas oznaczony w zgodzie lub rok akademicki,
 • emerytowani pracownicy PG - karta jest wydawana i aktywowana za zgodą Kanclerza PG na czas oznaczony,
 • osoby posiadające tytuł Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej lub tytuł Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej - karta jest ważna na czas nieoznaczony,
 • studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych:
  - karta jest ważna do końca semestru (zimowego, letniego),
  - karta jest aktywna od godz. 15:00 w piątek do godz. 22:00 w niedzielę,
  - w przypadkach innego cyklu semestrów zgodnie z informacją.
 • doktoranci:
  - na podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej PG,
  - aktywacja uprawnień ważna rok akademicki (lub po dostarczeniu zaświadczenia z dziekanatu do końca trwania studiów),
  - dostęp do parkingu przy ul. Fiszera;
 • kontrahenci, podmioty stale współpracujące z PG
  - mogą otrzymać kartę po wysłaniu przez dyrektora wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej wniosku o kartę,
 • osoby posiadające uprawnienia związane z niepełnosprawnością, wskazane w art. 8 ustawy prawo o ruchu drogowym. 

Karty wjazdu dla nowych uprawnionych użytkowników są wydawane po przesłaniu wypełnionego wniosku, na formularzu określonym w Regulaminie wydawania kart wjazdu na teren kampusu PG, przez system zgłoszeń PG i wniesieniu opłaty za wydanie karty, której wysokość podana jest również w tymże Regulaminie.
Regulamin oraz wniosek znajdziesz na stronie: Zasady wjazdu
Każda karta jest przypisana do konkretnego użytkownika. Karty nie wolno udostępniać osobom trzecim.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z Centrum Bezpieczeństwa pod numerem tel. +48 58 347 23 38 lub mailowo: cb@pg.edu.pl

Wróć na górę strony

Zaświadczenia o zatrudnieniu w języku angielskim

Potrzebuję zaświadczenia o zatrudnieniu w języku angielskim. Gdzie mogę je uzyskać?

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o zatrudnieniu w języku angielskim napisz na adres: martyna.rozniakowska@pg.edu.pl lub mariola.hynek@pg.edu.pl lub zadzwoń pod numer: +48 58 347 25 68 lub +48 58 347 11 65.

Zaświadczenie możemy dostarczyć Ci w formie skanu na podany adres mailowy. Jeśli ma je odebrać inna osoba, napisz lub prześlij do nas pełnomocnictwo do odbioru.

Nagroda jubileuszowa
Jakie dokumenty uprawniają do przyznania dodatku za wysługę lat lub nagrody jubileuszowej?

Dokumenty potwierdzające staż pracy, które są uwzględniane przy obliczaniu wysługi lat:

 • świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie poza PG,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • zaświadczenie o odbytych studiach doktoranckich i uzyskaniu stopnia doktora,
 • dokument potwierdzający odbycie służby wojskowej,
 • dokumenty dot. opłacania ubezpieczenia w KRUS lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dokumenty te należy dostarczyć do Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 109.

Dodatek za staż pracy przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek wypłacany jest miesięcznie poczynając od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Dokumenty uprawniające do przyznania dodatku za wysługę lat sporządzone w języku obcym, należy dostarczyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Ocena okresowa

Jak często dokonywana jest ocena okresowa pracowników?

Ocena okresowa nauczycieli akademickich dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora.

Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadzana jest na wniosek rektora lub kanclerza.

Jaka jest procedura oceny okresowej pracowników?

Proces oceny okresowej realizujemy w Moja PG. Wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia oceny przekazywane są w Piśmie okólnym Rektora lub Kanclerza.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się mailowo z Centrum HR - Rozwój: centrum.hr@pg.edu.pl.

Dofinansowanie do zakupu okularów lub soczewek kontaktowych

Kiedy pracownikowi przysługuje dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych?

Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych przysługuje pracownikowi jeżeli spełnia poniższe warunki:

 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
 • użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin),
 • badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym, a lekarz medycyny pracy wydał stosowne orzeczenie z informacją w tym zakresie.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Zarządzeniu Rektora PG nr 48/2022 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Aktualnie obowiązującą kwotę dofinansowania znajdziesz tutaj.

W jaki sposób mogę ubiegać się o refundację zakupu okularów lub soczewek?

Jeżeli lekarz medycyny pracy podczas badań w ramach badań profilaktycznych stwierdzi orzeczeniem lekarskim potrzebę stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego okularów korygujących wzrok, musisz sam/a opłacić szkła i oprawki oraz wziąć za nie fakturę zakupu na Politechnikę Gdańską (z adnotacją w uwagach o swoim imieniu i nazwisku). Dopiero wtedy możesz zwrócić się z prośbą o dofinasowanie zakupu okularów do przełożonego/osoby w Twojej jednostce, która zajmuje się takimi sprawami.

Mam ważne badania okresowe, ale pogorszył mi się wzrok. Czy mogę otrzymać dofinansowanie do nowych okularów?

Jeśli pogorszył się Twój wzrok przed upływem daty ważności następnego okresowego badania lekarskiego, to powinieneś ten fakt zgłosić kierownikowi jednostki/osobie przygotowującej skierowania na badania. Pracownik może zostać skierowany na badania do lekarza medycyny pracy przed upływem daty ważności następnego badania okresowego. Jeżeli badanie okulistyczne w ramach medycyny pracy wykaże potrzebę stosowania okularów korygujących podczas pracy przy monitorze ekranowymi i lekarz medycyny pracy wyda orzeczenie z informacją w tym zakresie, to pracodawca dofinansuje zakup okularów.

Czy otrzymam dofinansowanie do zakupu okularów jeżeli nie mam skierowania od pracodawcy?

Nie, pracodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów zakupu okularów, jeśli pracownik samodzielnie, bez skierowania przez pracodawcę na badania profilaktyczne, uzyskał od lekarza potwierdzenie konieczności stosowania okularów korygujących.

Szkolenie okresowe BHP

Gdzie mogę znaleźć szkolenia okresowe BHP e-learning dla pracowników PG?

Szkolenia okresowe bhp w formie e-learning dotyczą nauczycieli akademickich, pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników inżynieryjno-technicznych PG i znajdują się na platformie eNauczanie.

Szkolenie okresowe bhp w formie e-learning dla osób kierujących pracownikami realizowane jest na platformie szkoleniowej firmy zewnętrznej. Link z dostępem do szkolenia jest wysyłany na adres mailowy pracownika zobowiązanego do odbycia szkolenia.

Gdzie mogę samodzielnie sprawdzić datę ważności swojego szkolenia bhp?

Termin upływu ważności swojego szkolenia w dziedzinie bhp możesz samodzielnie sprawdzić w Moja PG.

 

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy

Gdzie mogę samodzielnie sprawdzić datę ważności swojego orzeczenia lekarskiego?

Termin upływu ważności swojego orzeczenia lekarskiego możesz samodzielnie sprawdzić w Moja PG.

Praca kobiet w ciąży

Czy kobieta w ciąży może pracować przy monitorze ekranowym 8 godzin na dobę?

Kobieta w ciąży może wykonywać pracę przy komputerze maksymalnie do 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasy pracy.

Czy kobieta w ciąży może wykonywać pracę w pozycji stojącej powyżej 3 godzin w czasie zmiany roboczej?

Kobieta w ciąży, której charakter pracy wymusza przyjmowanie pozycji stojącej, nie może tej pracy wykonywać dużej niż 3 godziny w ciągu doby. Czas pracy w pozycji stojącej jednorazowo może wynieść maksymalnie 15 minut, po tym czasie powinno nastąpić 15 minut przerwy.

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Kto może być uczestnikiem PPK?

Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55. roku życia. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, mogą przystąpić do programu na swój wniosek.

Czy muszę przystąpić do PPK?

Nie. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Oznacza to, że pracownik w każdej chwili może zrezygnować z oszczędzania w PPK, lub do niego wrócić. Osoba, która nie chce zostać zapisana do PPK, może złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Czy pracodawca musi pytać pracownika o zgodę na zapisanie go do PPK?

Nie, aby zapisać pracownika do PPK pracodawca nie musi uzyskać jego zgody. W programie tym obowiązuje bowiem tzw. automatyczny zapis. Przyjmuje się, że - jeśli osoba zatrudniona nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - powinna zostać zapisana do programu z automatu. Automatyczny zapis dotyczy tylko osób między 18. a 55. rokiem życia. Osoby te, aby stać się uczestnikiem PPK i zacząć oszczędzać, nie muszą podejmować żadnych działań. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do tego programu, muszą złożyć wniosek.

Co to jest autozapis do PPK?

W programie PPK obowiązuje tzw. autozapis, co oznacza, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu. Co 4 lata pracodawca będzie zobowiązany ponowić autozapis do PPK dla pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu miało miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd.

Gdzie znajdę więcej informacji o PPK?

Więcej informacji o PPK znajdziesz na stronie www.mojeppk.pl

Najczęściej zadawane pytania
Praca zdalna

Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat możliwości świadczenia pracy zdalnej na naszej Uczelni?

Zasady wykonywania pracy zdalnej w Politechnice Gdańskiej określa Porozumienie dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej w Politechnice Gdańskiej zawarte między Politechniką Gdańską a związkami zawodowymi.

Co to jest praca zdalna?

Praca zdalna jest to praca wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z Pracodawcą.

Jakie są rodzaje pracy zdalnej?

Praca zdalna może być:

 • całkowita (w pełnym wymiarze czasu pracy),
 • częściowa (hybrydowa), tj. wykonywana częściowo w siedzibie pracodawcy i częściowo z innego uzgodnionego miejsca
 • okazjonalna (do 24 dni w roku kalendarzowym).
Kto może pracować zdalnie?

Pracę zdalną mogą wykonywać pracownicy, których specyfika i charakter pracy umożliwia świadczenie pracy poza siedzibą Politechniki Gdańskiej i których wniosek o pracę zdalną został zaakceptowany przez Pracodawcę. Praca zdalna może być wykonywana wyłącznie na stanowiskach, na których wykonywanie obowiązków służbowych: 1) nie wymaga stałej, fizycznej obecności pracownika w miejscu pracy lub 2) nie jest związane z bezpośrednią obsługą interesantów, studentów lub pracowników uczelni lub 3) może być wykonywane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jak mogę złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną?

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną składany jest w postaci elektronicznej w systemie informatycznym, obowiązującym w Politechnice Gdańskiej, wskazanym na stronie praca-zdalna , obecnie w Moja PG.

Czy mogę pracować zdalnie wieczorem/w nocy/wczesnym rankiem?

Nie, pracownik świadczy pracę w godzinach pracy określonych w §8 Regulaminie pracy Politechniki Gdańskiej, zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy. Najczęściej będą to godziny 7:30 – 15:30.

Czy mogę pracę zdalną wykonywać w miejscach publicznych, np. w restauracji czy galerii handlowej?

Niedozwolone jest wykonywanie pracy zdalnej w miejscach ogólnodostępnych, w szczególności gdzie osoby trzecie miałyby możliwość zapoznania się z fragmentami rozmów służbowych lub wykonywaną przez pracownika pracą.

Czy mogę do pracy zdalnej wykorzystać swój sprzęt komputerowy?

W trakcie wykonywania pracy zdalnej pracownik powinien korzystać z urządzeń, aplikacji i systemów informatycznych udostępnionych lub wskazanych mu przez pracodawcę. W wyjątkowych sytuacjach do pracy zdalnej może być wykorzystywany sprzęt stanowiący własność pracownika, pod warunkiem, że pracownik nie korzysta z systemów podlegających szczególnym rygorom bezpieczeństwa (określone przez CUI na stronie „Katalog usług”).

Kto może wyrazić zgodę na wykorzystanie prywatnego sprzętu do pracy zdalnej?

Zgodę na wykonywanie pracy zdalnej na prywatnym sprzęcie może wyrazić kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, pod warunkiem, że pracownik nie korzysta z systemów podlegających szczególnym rygorom bezpieczeństwa (określone przez CUI na stronie „Katalog usług”).

Co muszę zrobić, aby wykonywać pracę w formie zdalnej?

Jeżeli chcesz wykonywać pracę w formie zdalnej musisz:

 • posiadać warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. W miejscu przewidzianym do wykonywania pracy zdalnej muszą być zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy, co będziesz musiał/a potwierdzić oświadczeniem
 • odbyć szkolenia wskazane na stronie Szkolenia
 • zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
 • zapoznać się z zasadami kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych
 • złożyć wniosek o aktywację usługi VPN minimum na 7 dni przed rozpoczęciem pracy zdalnej, jeżeli jest to potrzebne do wykonywanej przez Ciebie pracy
 • złożyć wniosek o pracę zdalną w systemie informatycznym, obowiązującym w Politechnice Gdańskiej, wskazanym na stronie https://link.pg.edu.pl/praca-zdalna, obecnie w Moja PG
 • uzyskać zgodę Pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej.
Jakie dokumenty muszę dostarczyć, aby pracować zdalnie?

Jeżeli chcesz pracować zdalnie musisz złożyć wniosek o pracę zdalną oraz dodatkowo zaświadczenia i orzeczenia, o których mowa poniżej, jeżeli jesteś:

 • rodzicem dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
 • rodzicem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • rodzicem dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1079),
 • w ciąży,
 • rodzicem wychowującym dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • sprawujesz opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Z jakim wyprzedzeniem muszę złożyć wniosek o pracę zdalną?

Wniosek należy złożyć w systemie Moja PG minimum 7 dni roboczych przed planowaną datą wykonywania pracy w formie zdalnej.

Komu przysługuje ryczałt za wykonywanie pracy w formie zdalnej?

Ryczałt za wykonywanie pracy w formie zdalnej przysługuje osobom, które pracują w ten sposób więcej niż 24 dni kalendarzowe w roku.

Odbyłem szkolenie, ale test zaliczyłem na mniej niż 75%, co teraz?

Musisz odbyć szkolenie jeszcze raz i ponownie podejść do testu. Możesz próbować „do skutku”.

Jestem kierownikiem, skąd będę wiedział, że pracownik odbył szkolenie dotyczące pracy zdalnej i ochrony danych osobowych i zaliczył test na minimum 75%?

Pracownik po zakończeniu szkolenia może wydrukować certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia, który może przedstawić na wezwanie swojemu przełożonemu.

Czy mogę wykonywać pracę zdalną z zagranicy?

Miejsce wykonywania pracy zdalnej powinno znajdować się na terenie Polski. Praca poza terytorium RP jest możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

Kto może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy zdalnej z zagranicy?

Zgodę na wykonywanie pracy zdalnej, po przedstawieniu uzasadnienia takiej potrzeby potwierdzonej przez kierownika jednostki, wydaje rektor lub osoba przez niego upoważniona w stosunku do nauczycieli akademickich, natomiast kanclerz w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie grupowe i opieka medyczna

Gdzie uzyskam informacje na temat dobrowolnego ubezpieczenia pracowniczego?

Informacje na temat dobrowolnego grupowego ubezpieczenia pracowniczego uzyskasz w Centrum HR – Zespół ds. Socjalnych, Gmach B, pok. 108 lub pod numerami telefonów:

+48 58 348 63 75, +48 58 347 20 66, +48 58 347 11 42, +48 58 347 29 56.

Gdzie i do kiedy mogę zgłosić chęć ubezpieczenia się?

Zgłoszenia musisz dokonać osobiście w Zespole ds. Socjalnych (Gmach B. pok. 108) do 10. dnia każdego miesiąca.

Od kiedy zostanę objęty ubezpieczeniem?

Jeżeli deklarację podpiszesz do 10. dnia miesiąca, ubezpieczenie rozpocznie się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu podpisania deklaracji.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik wraz z współmałżonkiem lub partnerem życiowym.

W jakim terminie można zmienić wysokość składki lub zrezygnować z ubezpieczenia?

Jeżeli zmiany lub rezygnację zgłosisz do 10. dnia miesiąca, będzie to obowiązywało od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

W jakim terminie można zmienić wysokość składki lub zrezygnować z ubezpieczenia?

Jeżeli zmiany lub rezygnację zgłosisz do 10. dnia miesiąca, będzie to obowiązywało od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Od kiedy mogę korzystać z Opieki Medycznej?

Jeżeli podpiszesz oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową do 10. dnia miesiąca, z Opieki Medycznej będziesz mógł korzystać od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Kto może przystąpić do Opieki Medycznej?

Do ubezpieczenia Opieka Medyczna możesz przystąpić Ty oraz Twój współmałżonek lub partner życiowy (bez względu na wiek) oraz dzieci (do ukończenia 25 roku życia, ochrona ubezpieczeniowa trwa do 26 roku życia).

Jaki jest zakres Opieki Medycznej?

Masz do wyboru cztery zakresy usług medycznych: Standard, Komfort, Komfort plus oraz Optimum. Szczegółowe informacje i wszystkie potrzebne dokumenty znajdziesz tutaj.

Jaka jest wysokość składki?

Wysokość składki uzależniona jest od wybranego zakresu oraz pakietu. Masz do wyboru pakiet indywidualny, partnerski i rodzinny. Wysokość składki w poszczególnych zakresach / pakietach znajdziesz w ofercie ubezpieczenia.

Jak i kiedy mogę dokonywać zmian w Opiece Medycznej?

Jeśli chcesz dokonać zmiany danych osobowych lub zakresu/pakietu, możesz to zrobić ponownie wypełniając oświadczenia o objęciu ochroną ubezpieczeniową i przekazując je do Centrum HR - Zespołu ds. Socjalnych (Gmach B, pok. 108).

Zmiany zakresu i/lub pakietu ubezpieczenia:

- w przypadku zmiany pakietu „z niższego na wyższy” – możesz to zrobić w dowolnym momencie, jeżeli zmianę zgłosisz do 10. dnia miesiąca, będzie ona obowiązywała od pierwszego dnia kolejnego miesiąca,

- w przypadku zmiany pakietu „z wyższego na niższy” (w przypadku pakietów zmiana z rodzinnego na partnerski lub indywidualny, z partnerskiego na indywidualny bądź zakresu przykładowo Optimum na Komfort Plus) – możesz to zrobić tylko w rocznicę umowy (tj. 1 czerwca), zmianę musisz zgłosić do 10 maja.

Jeżeli chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia Opieka Medyczna, do kiedy mogę to zrobić?

Jeżeli rezygnację zgłosisz do 10. dnia miesiąca, będzie ona obowiązywała od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. 

Wróć na górę strony

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie bagażu dla pracowników 
Kto może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia bagażu dla pracowników?

Wyjeżdżając służbowo, na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez PG na terenie i poza granicami Polski możesz skorzystać z ubezpieczenia leczenia i assistance, ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia bagażu dla siebie i Twojej rodziny bądź osób towarzyszących, w tym małoletnich.

Wniosek o ubezpieczenie mogą zgłosić wyznaczeni pracownicy z Twojej jednostki organizacyjnej. Ubezpieczenie dokonywane jest na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących umowach. Więcej informacji: https://pg.edu.pl/cb/ubezpieczenia.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Centrum Bezpieczeństwa pod numerem tel. +48 58 347 23 38 lub mailowo: cb@pg.edu.pl

Emerytury

Przejście na emeryturę

Jakich czynności należy dopełnić i jakie dokumenty złożyć po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny i chciałbyś przejść na emeryturę, musisz złożyć podanie o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, z podaniem daty rozwiązania umowy, czyli ostatniego dnia pracy.

Podanie kierujesz do:

 • rektora lub prorektora ds. nauki – w przypadku nauczycieli akademickich,
 • kanclerza – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

i składasz w swojej jednostce organizacyjnej, skąd drogą służbową zostanie ono przekazane do Centrum HR – Kadry. Na podaniu powinna znaleźć się akceptacja przełożonego (dziekana/dyrektora centrum/kierownika jednostki organizacyjnej).

W związku z zakończeniem zatrudnienia w jednostce organizacyjnej odbierasz Kartę obiegową zwolnienia i po uzyskaniu wszystkich podpisów przekazujesz ją do Centrum HR – Kadry lub do swojej jednostki, skąd zostanie przekazana do Kadr.

Odebrane z Kadr (najwcześniej w ostatnim dniu zatrudnienia) świadectwo pracy składasz w ZUS wraz z wnioskiem o emeryturę (druk dostępny na stronie ZUS). Jeśli posiadasz świadectwa pracy z innych zakładów pracy, to również trzeba je dostarczyć do ZUS-u. 

Wróć na górę strony

Urlopy

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy.

Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego?

Wymiar urlopu macierzyńskiego, zależy od liczby narodzonych dzieci przy jednym porodzie i wynosi:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Czy mogę skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem?

Tak, pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje wówczas urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru.

Jaki jest wymiar urlopu rodzicielskiego?

Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

 • 41 tygodni - w przypadku, urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 43 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Ważne: Każdemu z rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego rodzica dziecka, czyli maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego dla jednego z rodziców to 32 tygodnie. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni jest równoznaczne z wykorzystaniem przez rodzica przysługującej mu wyłącznej części urlopu rodzicielskiego.

 

Jaki jest wymiar urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenie dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu?

Rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (czyli posiadają zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”), mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze odpowiednio do:

 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

 

W ilu częściach można wykorzystać urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski jest udzielany w tygodniach: jednorazowo albo w nie więcej niż 5 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Czy muszę złożyć wniosek o urlop macierzyński wraz z wnioskiem o urlop rodzicielski?

Nie. Wniosek o urlop rodzicielski można złożyć w późniejszym terminie. Wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć 21 dni przed datą rozpoczęcia urlopu.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski?

Przy składaniu wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski (w całości lub części) należy przedłożyć:

 • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu). W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej (należy załączyć elektroniczny odpis aktu urodzenia, który zawiera podpis kwalifikowany potwierdzający autentyczność odpisu).
 • oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego bądź o zamiarze korzystania z urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka w okresie objętym wnioskiem.  

 

Gdzie należy złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski?

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110. Wypełniony przez pracownicę wniosek może złożyć ojciec dziecka. Wniosek w formie elektronicznej należy przesłać na adres mariola.hynek@pg.edu.pl. Wzory wniosku oraz oświadczeń dostępne są tutaj

Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego?

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie. Urlop ojcowski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje nie dłużej niż do:

 • ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, w przypadku gdy dziecko urodziło się po 26 kwietnia 2023 r. – data wejścia w życie nowelizacji ustawy Kodeks pracy,
 • ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, w przypadku gdy dziecko urodziło się przed 26 kwietnia 2023 r. – data wejścia w życie nowelizacji ustawy Kodeks pracy.

 

Jak mogę złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110 w terminie nie krótszym niż 7 dni (kalendarzowych) przed rozpoczęciem urlopu. Przy składaniu wniosku należy okazać skrócony odpis aktu urodzenia. Wniosek formie elektronicznej należy przesłać na adres mariola.hynek@pg.edu.pl., Do wniosku należy dołączyć elektroniczny odpis aktu urodzenia, który zawiera podpis kwalifikowany potwierdzający autentyczność odpisu. Wzór wniosków dostępny jest tutaj

Urlopy naukowe

Z jakich urlopów naukowych może udzielić rektor nauczycielowi akademickiemu?

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu nauczycielowi akademickiemu:

 • posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni – płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań;
 • przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy;
 • płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, przeprowadzenia kwerendy, odbycia wizyty studyjnej, realizacji innego rodzaju działalności naukowej albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej;
 • płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub z instytutem Sieci Łukasiewicz.
Kto udziela urlopów naukowych?

Urlopów naukowych udziela rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony nauczyciel, po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełożonego, a w przypadku rozprawy doktorskiej – także promotora.

Gdzie należy złożyć wniosek o urlop naukowy?

Wnioski o urlop należy składać w Prorektoracie do spraw nauki, z wyjątkiem wniosku o urlop, w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, przeprowadzenia kwerendy, odbycia wizyty studyjnej, realizacji innego rodzaju działalności naukowej albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej, który składa się za pośrednictwem portalu Moja PG.

Urlop dla poratowania zdrowia

Kto może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel akademicki, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni. Łączny wymiar urlopu w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

Czy urlop dla poratowania zdrowia jest płatny?

Tak. Jednakże podczas tego urlopu nauczyciel akademicki nie może wykonywać zajęcia zarobkowego.

Jak można ubiegać się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia?
 1. Wypełniony wniosek o urlop dla poratowania zdrowia (wzór dostępny w Repozytorium dokumentów:) związane z zatrudnieniem składasz u dziekana wydziału/dyrektora centrum, który przygotowuje dla Ciebie skierowanie na badania lekarskie.
 2. Wniosek wraz ze skierowaniem zostaje przekazany z jednostki organizacyjnej pracownika do Centrum HR – Kadry.
 3. Wniosek i skierowanie akceptuje prorektor ds. nauki.
 4. Po akceptacji wniosku i skierowania przez prorektora zgłaszasz się na badania lekarskie (nie później niż 30 dni od otrzymania skierowania).
 5. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że stan zdrowia wymaga powstrzymywania się od pracy oraz określające zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie, dostarczasz do Centrum HR – Kadry, gdzie przygotowywane jest pismo o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia.
 6. Pismo informujące o przyznaniu urlopu przekazywane jest do jednostki organizacyjnej pracownika.

Więcej informacji dot. procedury udzielania urlopów dla poratowania zdrowia znajdziesz w Załączniku nr 2 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR nr 64/2023)

Wróć na górę strony

Zdrowie

Wypadki

Gdzie należy zgłosić wypadek przy pracy?

Jeśli uległeś wypadkowi w pracy i Twój stan zdrowia na to pozwala powiadom niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego i Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. O wypadku może poinformować również inny pracownik posiadający wiedzę o tym zdarzeniu.

Kontakt: Dział Bezpieczeństwa, Higieny pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

+48 58 347 19 98, +48 58 348 62 19, +48 58 348 62 47, +48 58 348 62 48

Po zgłoszeniu wypadku zespół powypadkowy (pracownik DBHP oraz społeczny inspektor pracy) przeprowadza postępowanie powypadkowe oraz sporządza protokół powypadkowy.

Szczegółowe informacje na temat postępowania powypadkowego znajdują się w Zarządzeniu Rektora PG nr 30/2015 w sprawie postępowania powypadkowego w Politechnice Gdańskiej.

Jakie świadczenia przysługują mi, jeśli uległem wypadkowi przy pracy?

Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy otrzymasz zwolnienie lekarskie i zostanie sporządzony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy kwalifikujący zdarzenie jako wypadek przy pracy, to będzie ono płatne w 100%.

Jeżeli doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, możesz starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. W tym celu składasz w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110, następujące dokumenty:

Po skompletowaniu dokumentacji zostanie ona przekazana przez Centrum HR – Kadry placówce ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego.

Gdzie należy zgłosić wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

Jeśli uległeś wypadkowi w drodze do lub z pracy i Twój stan zdrowia na to pozwala, powiadom niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego i Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. O wypadku może poinformować również inny pracownik posiadający wiedzę o tym zdarzeniu.

Po zgłoszeniu wypadku pracownik DBHP przeprowadza postępowanie powypadkowe oraz sporządza kartę wypadku.

Kontakt:           

Dział Bezpieczeństwa, Higieny pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

+48 58 347 19 98, +48 58 348 62 19, +48 58 348 62 47, +48 58 348 62 48

Szczegółowe informacje na temat postępowania powypadkowego znajdują się w Zarządzeniu Rektora PG nr 30/2015 w sprawie postępowania powypadkowego w Politechnice Gdańskiej.

Jakie świadczenia przysługują mi, jeśli uległem wypadkowi w drodze z lub do pracy?

Jeżeli w wyniku wypadku w drodze z lub do pracy otrzymasz zwolnienie lekarskie i zostanie sporządzona karta wypadku w drodze do lub z pracy kwalifikująca zdarzenie jako wypadek w drodze, to będzie ono płatne w 100%.

Medycyna pracy

Gdzie wykonam badania z zakresu medycyny pracy?

Wszystkie badania z zakresu medycyny pracy wykonasz w Centrum Medycznym POLMED, al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk (budynek GCH Manhattan).

Jak mogę się zarejestrować na badania?

Rejestracji możesz dokonać mailowo:
medycynapracy@polmed.pl, lub telefonicznie:
+48 58 775 95 99, +48 801 033 200.od poniedziałku do piątku.

Jakie badania zostaną mi wykonane?

Zakres wykonywanych badań zależy od warunków pracy wskazanych w skierowaniu na badania lekarskie, występowania na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t. j. Dz.U. 2023 poz. 607)).

Komu mam przekazać oryginał orzeczenia lekarskiego?

Po zakończeniu badań i otrzymaniu orzeczenia musisz okazać otrzymane orzeczenie w swojej jednostce organizacyjnej. Jeżeli użytkujesz w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, zwróć uwagę czy orzeczenie zawiera informację wskazującą potrzebę stosowania okularów korekcyjnych.

Jak długo będę czekać na badania?

Usługa musi zostać wykonana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia po rejestracji. Wykonawca zapewnia świadczenie usług medycznych od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–19:00. Dodatkowo usługa musi się odbyć podczas maksymalnie 2 wizyt w placówce medycznej, chyba, że lekarz zleci dodatkowe badania.

Medycyna pracy w języku angielskim
Gdzie wykonam badania z zakresu medycyny pracy?

Badania z zakresu medycyny pracy w języku angielskim wykonasz w Przychodni Świętego Ojca Pio ul. Burzyńskiego 1, 80-462 Gdańsk, natomiast badania RTG klatki piersiowej wykonywane będą w Gdańskim Centrum Zdrowia ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk.

Jak mogę się zarejestrować na badania?

Rejestracji możesz dokonać mailowo:
biuro@przychodniaojcapio.pl lub telefonicznie:
+48 512 418 503, +48 512 418 524
(rejestracja telefoniczna możliwa w godzinach 8:00 - 15:00) od poniedziałku do piątku. 

Jakie badania zostaną mi wykonane?

Zakres wykonywanych badań zależy od warunków pracy wskazanych w skierowaniu na badania lekarskie, występowania na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t. j. Dz.U. 2023 poz. 607)).

Komu mam przekazać oryginał orzeczenia lekarskiego?

Po zakończeniu badań i otrzymaniu orzeczenia musisz okazać otrzymane orzeczenie w swojej jednostce organizacyjnej. Jeżeli użytkujesz w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, zwróć uwagę czy orzeczenie zawiera informację wskazującą potrzebę stosowania okularów korekcyjnych.

Jak długo będę czekać na badania?

Usługa musi zostać wykonana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia po rejestracji. Wykonawca zapewnia świadczenie usług medycznych od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–15:00.

Urlop dla poratowania zdrowia

Kto może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel akademicki, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni. Łączny wymiar urlopu w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

Czy urlop dla poratowania zdrowia jest płatny?

Tak. Jednakże podczas tego urlopu nauczyciel akademicki nie może wykonywać zajęcia zarobkowego.

Jak można ubiegać się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia?

 

 1. Wypełniony wniosek o urlop dla poratowania zdrowia (wzór dostępny w Repozytorium dokumentów) składasz u dziekana wydziału/dyrektora centrum, który przygotowuje dla Ciebie skierowanie na badania lekarskie.
 2. Wniosek wraz ze skierowaniem przekazujesz do Centrum HR – Kadry.
 3. Wniosek i skierowanie akceptuje prorektor ds. nauki.
 4. Po akceptacji wniosku i skierowania przez prorektora zgłaszasz się na badania lekarskie (nie później niż 30 dni od otrzymania skierowania).
 5. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że stan zdrowia wymaga powstrzymywania się od pracy oraz określające zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie, dostarczasz do Centrum HR – Kadry, gdzie przygotowywane jest pismo o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia.
 6. Pismo informujące o przyznaniu urlopu przekazywane jest do wnioskującego pracownika oraz zatrudniającej go jednostki organizacyjnej.

Więcej informacji dot. procedury udzielania urlopów dla poratowania zdrowia znajdziesz w Załączniku nr 2 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR nr 64/2023)

Świadectwo pracy w szczególnych warunkach

W jaki sposób mogę uzyskać świadectwo pracy w szczególnych warunkach?
Pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze stwierdza zakład pracy wystawiając na podstawie posiadanej dokumentacji świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Postępowanie mające na celu ustalenie, czy pracownik spełnia przesłanki do nabycia świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do wcześniejszej emerytury należy do kompetencji jednostek ZUS.

Pismo z wnioskiem o wystawienie świadectwa pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze kierujesz do:

rektora lub prorektora ds. nauki – w przypadku nauczycieli akademickich,
kanclerza – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Pismo składasz w Centrum HR – Kadry, Gmach B, pok. 110.

Opieka medyczna

Gdzie uzyskam informacje na temat ubezpieczenia Opieka Medyczna?

Informacje na temat grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna uzyskasz w Centrum HR – Zespół ds. Socjalnych, Gmach B, pok. 108 lub pod numerami telefonów: +48 58 348 63 75, +48 58 347 20 66, +48 58 347 11 42, +48 58 347 29 56.

Do kiedy mogę zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna?

Oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową Opieka Medyczna możesz podpisać do 10. dnia każdego miesiąca.

Do kiedy mogę zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna?

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna możesz podpisać do 10. dnia każdego miesiąca

Od kiedy mogę korzystać z Opieki Medycznej?

Jeżeli podpiszesz oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową do 10. dnia miesiąca, z Opieki Medycznej będziesz mógł korzystać od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Kto może przystąpić do Opieki Medycznej?

Do ubezpieczenia Opieka Medyczna możesz przystąpić Ty oraz Twój współmałżonek lub partner życiowy (bez względu na wiek) oraz dzieci (do ukończenia 25 roku życia, ochrona ubezpieczeniowa trwa do 26 roku życia).

Jaki jest zakres Opieki Medycznej?

Masz do wyboru cztery zakresy usług medycznych: Standard, Komfort, Komfort plus oraz Optimum. Szczegółowe informacje i wszystkie potrzebne dokumenty znajdziesz tutaj.

Jaka jest wysokość składki?

Wysokość składki uzależniona jest od wybranego zakresu oraz pakietu. Masz do wyboru pakiet indywidualny, partnerski i rodzinny. Wysokość składki w poszczególnych zakresach / pakietach znajdziesz w ofercie ubezpieczenia.

Jak i kiedy mogę dokonywać zmian w Opiece Medycznej?

Jeśli chcesz dokonać zmiany danych osobowych lub zakresu/pakietu, możesz to zrobić ponownie wypełniając oświadczenia o objęciu ochroną ubezpieczeniową i przekazując je do Centrum HR - Zespołu ds. Socjalnych (Gmach B, pok. 108).

Zmiany zakresu i/lub pakietu ubezpieczenia:

- w przypadku zmiany pakietu „z niższego na wyższy” – możesz to zrobić w dowolnym momencie, jeżeli zmianę zgłosisz do 10. dnia miesiąca, będzie ona obowiązywała od pierwszego dnia kolejnego miesiąca,

- w przypadku zmiany pakietu „z wyższego na niższy” (w przypadku pakietów zmiana z rodzinnego na partnerski lub indywidualny, z partnerskiego na indywidualny bądź zakresu przykładowo Optimum na Komfort Plus) – możesz to zrobić tylko w rocznicę umowy (tj. 1 czerwca), zmianę musisz zgłosić do 10 maja.

Jeżeli chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia Opieka Medyczna, do kiedy mogę to zrobić?

Jeżeli rezygnację zgłosisz do 10. dnia miesiąca, będzie ona obowiązywała od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Świadczenia socjalne

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika

Jaki jest termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku?

Wniosek musisz złożyć do 10 maja każdego roku kalendarzowego. Jeżeli zostałeś zatrudniony po tym terminie, obejmie Cię tylko wypłata zimowa, na którą wniosek musisz złożyć do 31 października.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczanego zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

Jakie dokumenty muszę przedstawić?

Podczas składania wniosku musisz przedstawić do wglądu roczne zeznanie podatkowe PIT lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni oraz inne dokumenty potwierdzające przychody lub ich brak.

Dlaczego muszę pokazać PIT swój, współmałżonka i dzieci?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zobowiązany jest do rozdysponowania środków pomiędzy pracowników, uzależniając wysokość i rodzaj pomocy od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej (w tym zdrowotnej) pracownika. W tym celu musi zbadać sytuację materialną pracownika, a może to zrobić badając przychody uzyskane w poprzednim roku podatkowym przez członków rodziny.

Kiedy muszę dostarczyć zaświadczenie o nauce dziecka?

Zaświadczenie o nauce dziecka musisz dostarczyć, jeżeli Twoje dziecko jest w wieku 18–25 lat. Zaświadczenie musisz dostarczać co semestr.

Jak ustala się sytuację materialną? Co wlicza się do przychodu?

Sytuację materialną ustala się na podstawie zarówno przychodów opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych za poprzedni rok podatkowy. Przychodami nieopodatkowanymi są np. zasiłki, stypendia, alimenty, świadczenia otrzymywane na dzieci (w tym również 800+).

Czy do przychodu wlicza się 800+?

Tak, do przychodu wlicza się również 800 +. Łączną kwotę, jaką otrzymałeś w zeszłym roku podatkowym wpisz w przychodach dziecka.

Dlaczego świadczenia socjalne nie są wypłacane wszystkim w takiej samej wysokości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zobowiązany jest do rozdysponowania środków pomiędzy pracowników, uzależniając wysokość i rodzaj pomocy od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej (w tym zdrowotnej) pracownika. W związku z tym niedopuszczalne jest wypłacanie funduszy wszystkim pracownikom w równej wysokości.

Zapomogi

Jaki jest termin składania wniosków o zapomogi?

Nie ma określonego terminu składania wniosków. Komisja obraduje w zależności od liczby złożonych wniosków, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Kiedy mogę otrzymać zapomogę losową?

Zapomogę losową możesz otrzymać w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej przewlekłej choroby lub konieczności zakupu niezbędnego sprzętu medycznego.

Kiedy mogę otrzymać zapomogę socjalną?

Zapomogę socjalną możesz otrzymać w przypadku trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – maksymalnie dwa razy w roku.

W jakim przypadku przysługuje zapomoga z tytułu śmierci członka rodziny?

Zapomogę z tytułu śmierci członka rodziny możesz otrzymać w przypadku śmierci:

 • współmałżonka,
 • dziecka,
 • rodziców albo ojczyma lub macochy, jeżeli nie żyje ojciec lub matka biologiczna,
 • rodziców aktualnego małżonka albo ojczyma lub macochy małżonka, jeżeli nie żyje ojciec lub matka biologiczna małżonka.
Jakie dokumenty muszę złożyć, aby otrzymać zapomogę?

Musisz złożyć wniosek, podanie, dokumenty potwierdzające przychody, zaświadczenia lekarskie (w tym o przewlekłości choroby) oraz inne dokumenty potwierdzające opisaną sytuację, np. faktury, rachunki. W przypadku zapomogi z tytułu śmierci, do wniosku musisz dołączyć akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

Czy każdy może otrzymać zapomogę?

Wniosek o zapomogę rozpatrywany jest przez komisję ds. udzielania zapomóg. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, dlatego ważne jest, abyś do wniosku dołączył stosowne dokumenty.

Pożyczki

Czy pożyczki są oprocentowane?

Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie są oprocentowane.

Jaki jest termin składania wniosków o pożyczki?

Nie ma określonego terminu składania wniosków. Komisja obraduje w zależności od liczby złożonych wniosków, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Na co mogę otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę możesz otrzymać na remont mieszkania lub domu, zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu, adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów wykupu obecnie zajmowanego mieszkania.

Jakie dokumenty muszę przedstawić?

Podczas składania wniosku, w zależności od celu pożyczki, musisz przedstawić do wglądu:

 • dokument potwierdzający własność domu – przy pożyczce na remont domu,
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy – przy pożyczce na budowę domu,
 • dokument potwierdzający prawo własności (np. akt notarialny) – przy pożyczce na zakup mieszkania,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pozwolenie na wykonanie adaptacji – przy pożyczce na adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • dokument z urzędu, spółdzielni z wyceną i numerem rachunku bankowego lub dowód wpłaty własnej – przy pożyczce na pokrycie kosztów wykupu obecnie zajmowanego mieszkania
Kiedy mogę ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę na zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu oraz o pożyczkę na wykup mieszkania możesz ubiegać się tylko raz. Zakup, budowa lub wykup musi nastąpić w trakcie Twojego zatrudnienia w Politechnice Gdańskiej. W przypadku pozostałych celów mieszkaniowych, o pożyczkę możesz ubiegać się wielokrotnie, jednak po okresie karencji, określonym w Regulaminie ZFŚS.

Jaki jest maksymalny okres spłaty?

Spłatę pożyczki na remont mieszkania możesz rozłożyć na maksymalnie 3 lata. Spłatę wszystkich pozostałych pożyczek na maksymalnie 5 lat.

Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Jaki wypoczynek dla dzieci jest dofinansowany?

Dofinansowany jest wypoczynek organizowany w formie kolonii, obozów oraz zimowisk. Wypoczynek musi się odbywać w okresie ferii letnich lub zimowych i musi być zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Jak często mogę ubiegać się o świadczenie i na kogo mi ono przysługuje?

O dofinansowanie możesz ubiegać się raz w roku kalendarzowym na każde swoje dziecko, które nie ukończyło 18 lat.

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby otrzymać dofinansowanie?

Razem z wnioskiem o dofinansowanie, musisz złożyć dokument potwierdzający wypoczynek (fakturę, rachunek, zaświadczenie). Jeżeli na dokumencie nie ma informacji, że wypoczynek został opłacony, musisz dołączyć potwierdzenie dokonania zapłaty.

Jaki jest termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży?

Nie ma określonego terminu składania wniosków. Jeżeli złożysz wniosek do 20. dnia miesiąca, dofinansowanie zostanie wypłacone z najbliższym wynagrodzeniem.

Czy w ramach dofinansowania do wypoczynku dla dzieci mogę ubiegać się o dofinansowanie do półkolonii?

Nie, w ramach tego świadczenia możliwe jest dofinansowanie kolonii, obozów oraz zimowisk.

Co musi zawierać faktura, rachunek lub zaświadczenie?

Na fakturze, rachunku lub zaświadczeniu musi być nazwa i adres organizatora wypoczynku, imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty, kwota i termin dokonania zapłaty, rodzaj wypoczynku, termin i miejsce wypoczynku oraz imię i nazwisko dziecka uczestniczącego w wypoczynku.

Paczki noworoczne i zabawa karnawałowa na dzieci

W jakim wieku dzieci są uprawnione do otrzymania paczki noworocznej?

Paczkę noworoczną otrzymują dzieci w wieku 3–15 lat.

W jakim wieku dzieci są uprawnione do udziału w zabawie karnawałowej?

Zabawa karnawałowa jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3–10 lat.

Jaki jest termin składania wniosków o paczkę noworoczną / uczestnictwo w zabawie karnawałowej?

Wnioski składane są w listopadzie. Dokładny termin składania wniosków przekazywany jest w formie komunikatu.

Wróć na górę strony

Szkolenia

Zapisy na szkolenia

Kto może zapisać się na szkolenie?

Ze szkoleń organizowanych przez Centrum HR może skorzystać każda osoba zatrudniona na Politechnice Gdańskiej. W przypadku wolnych miejsc dopuszczamy także udział w szkoleniu doktorantów. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie zgody przełożonego.

Jak można zapisać się na szkolenie?

Na szkolenie można zapisać się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, mailowo lub telefonicznie kontaktując się z pracownikiem CHR – Szkolenia. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Co w przypadku braku wolnych miejsc na szkolenie?

Jeżeli nie ma już wolnych miejsc na szkolenie można zapisać się na listę rezerwową używając formularza. W przypadku uruchomienia dodatkowego szkolenia, osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo uczestnictwa.

Gdzie znajdę informację o szkoleniach?

Informacje o bieżących i planowanych szkoleniach znajdziesz w Strefie Pracownika, w zakładce Rozwój zawodowy – Szkolenia. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące szkolenia wraz z gotowym programem do pobrania.

Realizacja szkoleń

Jak długo trwają szkolenia?

Szkolenia trwają przeważnie 3 godziny lekcyjne, czyli 2 godziny i 15 min i odbywają się przeważnie w godzinach pracy na terenie kampusu PG. Szczegółowe informacje dotyczące każdego szkolenia znajdują się w Strefie Pracownika, w zakładce Rozwój zawodowy – Szkolenia.

Czy szkolenia są powtarzane?

Szkolenia, które cieszą się dużym zainteresowanym, są ponownie realizowane w innych terminach.

Czy po szkoleniu otrzymam certyfikat?

Po każdym szkoleniu organizowanym przez Centrum HR wystawiany jest certyfikat w formie elektronicznej, który otrzymuje uczestnik szkolenia na swojego maila.

Czy po szkoleniu otrzymam materiały?

Tak. Po ukończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje materiały na swojego maila.

Gdzie można zgłosić swoje potrzeby szkoleniowe?

Swoje potrzeby szkoleniowe zgłoś przede wszystkim swojemu przełożonemu lub kontaktując się z Centrum HR – Szkolenia:
szkolenia.hr@pg.edu.pl, + 58 348 67 50-51. Jeżeli takie same potrzeby zgłosi więcej pracowników, dodamy je do oferty szkoleniowej na kolejny okres.

Czy mogę wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu?
Tak. Jeżeli tematyka szkoleń jest dla Ciebie interesująca, możesz zapisać się na kilka szkoleń, przy czym warunkiem zapisania się jest status pracownika PG lub ewentualnie doktoranta PG i zgoda przełożonego.

 

Co w przypadku, kiedy zapisałem się, ale nie będę mógł przyjść na szkolenie?

Mając na uwadze duże zainteresowanie szkoleniami, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, bardzo prosimy o powiadomienie o swojej nieobecności na adres mailowy:
szkolenia.hr@pg.edu.pl.

Czy jest potrzebna zgoda przełożonego na udział w szkoleniu?

Tak.

Szkolenie onboardingowe

Co to jest szkolenie onboardingowe? 

Szkolenie onboardingowe jest obowiązkowym szkoleniem dla nowo zatrudnionego pracownika, w czasie którego prezentowane są najważniejsze informacje ogólne dotyczące Uczelni, w tym m.in. misja, strategia, struktura, kultura organizacyjna i zasady pracy na Politechnice Gdańskiej. W ostatniej części szkolenia osoby zainteresowane mogą wziąć udział w spacerze po kampusie. Każdy uczestnik spotkania otrzymuje od Uczelni powitalny upominek.

Kiedy odbywa się i jak długo trwa szkolenie onboardingowe?

Szkolenie onbordingowe realizuje Centrum HR w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 9:00-12:00 lub według bieżącego zapotrzebowania.  

Gdzie odbywa się szkolenie onboardingowe?

Szkolenie onboardingowe odbywa się w sali 205 w Gmachu Głównym.

Czy szkolenie onboardingowe jest obowiązkowe?

Tak. Każdy nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu onboardingowym.

Jak mam się zapisać na szkolenie onboardingowe?

Nie musisz się zapisywać na szkolenie onboardingowe. Zapraszamy Cię w pierwszy lub trzeci wtorek miesiąca do sali 205 w Gmachu Głównym, a jeśli nie pasują Ci te terminy, to zorganizujemy dla Ciebie szkolenie w innym terminie, dogodnym dla Ciebie i dla nas. W tym celu skontaktuj się z Centrum HR – Szkolenia (Gmach Główny, pok. 221A, tel. +48 58 348 67 50/51, szkolenia.hr@pg.edu.pl).

Jestem przełożonym nowo zatrudnionego pracownika. Czy powinienem zgłosić udział tego pracownika w szkoleniu onboardingowym?

Nie, nie musisz zgłaszać nam udziału nowego pracownika w szkoleniu onboardingowym. Uzgodnij jednak z pracownikiem termin jego udziału w tym szkoleniu. 

Jestem przełożonym nowo zatrudnionego pracownika, którego skierowałem na szkolenie onboardingowe. Skąd będę wiedzieć, że pracownik uczestniczył w takim szkoleniu?

Każdy uczestnik szkolenia onboardingowego otrzymuje z Centrum HR mailowo certyfikat potwierdzający jego udział. Możesz więc poprosić pracownika o pokazanie certyfikatu.

Kto prowadzi szkolenie onboardingowe?

Za realizację szkoleń odboardingowych odpowiedzialne jest Centrum HR – Szkolenia.

Wróć na górę strony

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina

Korzystanie z ośrodka wypoczynkowego

Kto może korzystać z wypoczynku w Ośrodku?

Z wypoczynku mogą korzystać pracownicy, emeryci i renciści PG oraz członkowie ich rodzin uprawnieni do świadczeń z ZFŚS PG. W przypadku dostępności miejsc z pobytu w Ośrodku mogą również korzystać osoby spoza PG.

Jak mogę zarezerwować domek poza sezonem wczasowym?

Domek możesz zarezerwować w Zespole ds. Socjalnych. Zapisy na pobyty wiosenne rozpoczynają się corocznie na początku marca, a na pobyty jesienne na początku kwietnia. Dokładne terminy i zasady zapisów znajdziesz na stronie Ośrodka www.domki.pg.edu.pl

Jak mogę zarezerwować domek na wczasy?

Rezerwacje na turnusy wczasowe prowadzone są za pośrednictwem elektronicznych wniosków w systemie na stronie www.domki.pg.edu.pl Termin składania wniosków i zasady przyznawania wczasów znajdziesz na stronie Ośrodka (www.domki.pg.edu.pl) w zakładce Informacje.

Gdzie znajdę cenniki opłat, Regulamin Ośrodka itp?

Cennik opłat za pobyt, cennik opłat za wczasy, cennik wypożyczania sprzętu, Regulamin Ośrodka, wyciąg z Regulaminu ZFŚS dot. wczasów dostępne są na stronie Ośrodka www.domki.pg.edu.pl w zakładce Informacje.

Czy mogę zabrać do Ośrodka zwierzę?

Tak, możesz zabrać do Ośrodka swojego domowego zwierzaka. Dopuszczalny jest pobyt zwierzęcia wiosną, jesienią oraz na VI turnusie wczasowym (we wrześniu).

Wróć na górę strony

Przedszkole

Informacje dotyczące przedszkola

Gdzie znajdę informacje o przedszkolu?

Wszystkie informacje dotyczące przedszkola znajdziesz tutaj. 

Wróć na górę strony

Program Benefit (Karta Multisport)

Informacje dotyczące karty Multisport

Kogo mogę zapisać do programu Benefit?

Do programu Benefit możesz zapisać siebie, osobę towarzyszącą oraz dzieci. Dla pracownika i osoby towarzyszącej jest to Karta MultiSport Plus, natomiast dla dzieci jest to Karta MultiSport Kids Aqua.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Aby otrzymać Kartę MultiSport musisz złożyć wniosek a wraz z nim podpisany formularz oświadczenia zgody (każda osoba musi podpisać oddzielny formularz).

Gdzie mogę korzystać z karty?

Aktualną listę miejsc honorujących Kartę MultiSport znajdziesz na stronie www.benefitsystems.pl

Do kiedy mogę zgłosić chęć uczestnictwa w programie?

Wniosek możesz złożyć do 15 dnia każdego miesiąca.

Od kiedy będzie aktywna moja karta?

Jeżeli wniosek złożysz do 15 dnia miesiąca, z karty będziesz mógł korzystać od 1 dnia kolejnego miesiąca

W jaki sposób opłacam korzystanie z programu?

Opłata za korzystanie z programu jest pobierana z Twojego wynagrodzenia za pracę.

Co muszę zrobić aby zrezygnować z programu?

Jeżeli zgłosisz rezygnację do 15 dnia miesiąca, karta zostanie zdezaktywowana od 1 dnia kolejnego miesiąca. Możesz to zrobić wysyłając maila na adres socjal@pg.edu.pl

Czy mogę zawiesić kartę?

Nie, nie ma możliwości zawieszenia karty. Możesz z niej zrezygnować. Kolejny raz możesz przystąpić po trzech miesiącach od rezygnacji.

Wróć na górę strony