Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Powołany przez Rektora Zespół ds. wyboru instytucji finansowej prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Politechniki Gdańskiej wskazał Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do zarządzania i prowadzenia PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania dla pracowników realizowany przy wsparciu państwa i pracodawcy. Środki odkładane w PPK pochodzą z trzech źródeł – od pracownika, od pracodawcy oraz z Funduszu Pracy.

  • Pracownik przekazuje do PPK 2% wynagrodzenia
  • Pracodawca wpłaca na konto PPK pracownika 1,5% wynagrodzenia.
  • Z Funduszu Pracy każda z osób przystępujących do PPK otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w wysokości 240 zł.

Możliwe są również dodatkowe (dobrowolne) wpłaty na PPK: finansowane przez pracownika - do 2% jego wynagrodzenia. Osoby zainteresowane dodatkowym oszczędzaniem składają pisemną deklarację w tym zakresie.

Środki wpłacone do PPK są lokowane w funduszu zarządzanym przez Pekao TFI S.A.

Ważne! Do PPK automatycznie zapisani zostaną pracownicy w wieku 18-55 lat, chyba że przed 7 kwietnia br. złożą deklarację rezygnacji z PPK. Osoby po 55. roku życia, ale przed 70. rokiem życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek.

Własność i dziedziczenie

Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność każdego pracownika i będą podlegały dziedziczeniu. Ich wypłata może nastąpić po 60 roku życia na zasadach określonych w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS oraz dopłaty z Funduszu Pracy. W szczególnych przypadkach wypłata środków będzie również możliwa przed osiągnięciem 60. roku życia (np. poważne zachorowanie lub potrzeba sfinansowania zakupu mieszkania, czy budowy domu).

Usługa online

Dostęp do informacji o środkach zgromadzonych w PPK oraz możliwość składania oświadczeń i dyspozycji Pekao TFI S.A. będzie możliwy poprzez Usługę
ePPK Pekao TFI
, czyli specjalny serwis online.  Możliwy jest też tradycyjny sposób kontaktu, zapraszamy do pobliskich placówek Banku Pekao S.A.

Niektóre oświadczenia i deklaracje muszą być złożone u pracodawcy, m.in.:

  • deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK,
  • wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia,
  • deklaracja rezygnacji z PPK, 
  • wniosek o dokonywanie wpłat do PPK dla osób, które wcześniej złożyły rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

Wszystkie wzory dostępne są na portalu MojaPG.

Z uwagi na wymogi ustawy o PPK wnioski należy złożyć w formie pisemnej, dlatego należy je wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Płac.

Pobierz komunikat

Więcej informacji