Zatrudnienie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zatrudnienie

Obsługa kadrowa


Masz pytania dotyczące swojego stanowiska pracy, umowy o pracę, aneksów do umowy lub innych kwestii związanych z Twoim zatrudnieniem? Skontaktuj się z odpowiednim pracownikiem Centrum HR:

Centrum HR – Kadry (Gmach B – budynek nr 10 na mapie kampusu)

 • obsługa kadrowa nauczycieli akademickich WETI, WIMiO, Biblioteka:
  Jolanta Gawor, jolanta.gawor@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 26 24, Gmach B, pok. 113

   
 • obsługa kadrowa nauczycieli akademickich WA, WILiŚ, WEiA:
  Ewa Pęczek, ewa.peczek@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 13 74, Gmach B, pok. 113

   
 • obsługa kadrowa nauczycieli akademickich WCh, WFTiMS, WZiE, Centra:
  Monika Byczkowska, monika.byczkowska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 66 64, Gmach B, pok. 113

   
 • obsługa kadrowa pracowników administracji centralnej:
  Jolanta Sroka, jolanta.sroka@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 14 56, Gmach B, pok. 112

   
 • obsługa kadrowa pracowników administracyjnych WA, WCh, WETI, WIMiO, ZRP:
  Beata Przerada, beata.przerada@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 15 65, Gmach B, pok. 112

   
 • obsługa kadrowa pracowników administracyjnych WEiA, WFTiMS, WILiŚ, WZiE, CI TASK, CB, Biblioteka, Centra:
  Alina Łabuzińska, alina.labuzinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 14 53, Gmach B, pok. 112
Zwolnienia lekarskie, inne nieobecności


Pracownicy nie mają obowiązku dostarczania e-zwolnień; są one automatycznie przesyłane na profil PUE Politechniki Gdańskiej i do systemu ZUS. Przepisy prawa pracy nakazują jednak powiadamianie pracodawcy w dowolnej formie o nieobecności najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Mariola Hynek, mariola.hynek@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65
Martyna Rożniakowska, martyna.rozniakowska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 25 68

Zaświadczenie o zatrudnieniu


W Centrum HR – Kadry możesz uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu do przedłożenia w banku lub innej instytucji; zaświadczenia wydawane są również w języku angielskim.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Dagmara Miderska, dagmara.miderska@pg.edu.pl, tel.+48 58 347 16 51
Paulina Kryszyn, paulina.kryszyn@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 22 47

Nagrody jubileuszowe


Pracownikowi z tytułu wieloletniej pracy przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości proporcjonalnej do wysługi lat:

 • 75% wynagrodzenia miesięcznego – za 20 lat pracy,
 • 100% wynagrodzenia miesięcznego – za 25 lat pracy,
 • 150% wynagrodzenia miesięcznego – za 30 lat pracy,
 • 200% wynagrodzenia miesięcznego – za 35 lat pracy,
 • 300% wynagrodzenia miesięcznego – za 40 lat pracy,
 • 400% wynagrodzenia miesięcznego – za 45 lat pracy.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Dagmara Miderska, dagmara.miderska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 16 51

Paulina Kryszyn, paulina.kryszyn@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 22 47

Dodatek za staż pracy


Dodatek za staż pracy przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek jest wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku zatrudnienia, przy czym wysokość dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Jeśli pracownik nabywa prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku w ciągu miesiąca, to dodatek ten przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.

Dokumenty potwierdzające staż pracy, które są uwzględniane przy obliczaniu wysługi lat:

 • świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie poza PG,
 • zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych z urzędu pracy,
 • zaświadczenie o odbytych studiach doktoranckich i uzyskaniu stopnia doktora,
 • dokument potwierdzający odbycie służby wojskowej,
 • zaświadczenie  dot. opłacania ubezpieczenia w KRUS / prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Jeżeli dokumenty uprawniające do przyznania dodatku za wysługę lat zostały sporządzone w języku obcym, to należy je dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Dagmara Miderska, dagmara.miderska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 16 51

Paulina Kryszyn, paulina.kryszyn@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 22 47

Odznaczenia, medale


Ordery i odznaczenia nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny.

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się wnioski o nadanie następujących orderów i odznaczeń państwowych:

 • Orderu Odrodzenia Polski – nagrody za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną i wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami;
 • Krzyża Zasługi – nagrody dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;
 • Medalu Za Długoletnią Służbę – nagrody za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Nagrodą za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jest Medal Komisji Edukacji Narodowej (KEN).

O nadanie pracownikowi odznaczenia wnioskuje przełożony (dziekan, dyrektor centrum oraz kanclerz w stosunku do pracowników administracji centralnej). O terminie składania wniosków o odznaczenia przełożeni informowani są pismem rektora na początku każdego roku. Wnioski po zaopiniowaniu przez Rektorską Komisję ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN oraz akceptacji Rektora wysyłane są do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najpóźniej 31 marca danego roku kalendarzowego.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Joanna Zielińska, joanna.zielinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65, +48 58 347 25 68

Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich


Legitymacja nauczyciela akademickiego uprawnia do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

Wniosek o wystawienie legitymacji służbowej składa się w Moja PG. Do złożenia wniosku potrzebne jest zdjęcie o wymiarach co najmniej 20 mm × 25 mm i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Za wydanie legitymacji służbowej lub duplikatu pobiera się opłatę.

Obsługę wydawania, wymiany i potwierdzania ważności legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zapewnia Centrum HR.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Mariola Hynek, mariola.hynek@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65

Martyna Rożniakowska, martyna.rozniakowska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 25 68

Pracownicze plany kapitałowe


W ramach pracy na uczelni możesz skorzystać z systemu oszczędzania – Pracowniczych Planów Kapitałowych. Środki wpłacane do PPK są lokowane w funduszu zarządzanym przez Pekao TFI SA.

Środki odkładane w PPK pochodzą z trzech źródeł:

 • od pracownika,
 • od pracodawcy oraz
 • z Funduszu Pracy.

Osoby w wieku 18–55 lat zapisywane są automatycznie do PPK. Jeżeli masz więcej niż 55 lat, możesz samodzielnie zawnioskować o przystąpienie do PPK. Wnioski o przystąpienie i rezygnację z PPK znajdziesz w Moja PG (Płace).

Więcej informacji:      

KwesturaDział Płac
Dorota Szulc, dorota.szulc@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 27 96