Elastyczne formy czasu pracy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Elastyczne formy czasu pracy


Elastyczne formy czasu pracy mają służyć godzeniu ról zawodowych i rodzinnych pracowników, zapewnieniu zatrudnionym równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (work-life balance).  

Nauczyciele akademiccy


W przypadku nauczycieli akademickich mamy do czynienia z jednym z najbardziej elastycznych systemów czasu pracy jakim jest system zadaniowego czasu pracy.  

Polega on na tym, że pracownik rozliczany jest nie z czasu jaki poświęca na pracę, lecz z zadań, które ma do wykonania (godzinowo rozliczane jest tylko pensum pracowników realizujących dydaktykę). 

Zakres zadań powinien być jednak tak ustalony, aby pracownik mógł je wykonać w ramach obowiązujących norm czasu pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (dla pełnego etatu).  

W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz sporządzania rozkładu czasu pracy; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych, których termin ustala plan zajęć dydaktycznych oraz powierzonych zadań organizacyjnych. 

Nauczyciele akademiccy w ramach elastycznej organizacji pracy mogą wnioskować o wykonywanie pracy w sposób zdalny, a także o zmniejszenie wymiaru etatu. 

Zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Politechniki Gdańskiej reguluje Zarządzenie Rektora nr 28/2023 z 19 czerwca 2023 r. link 

Pracownicy wychowujący dzieci 


Pracownik wychowujący dzieci, do ukończenia przez nie 8. roku życia, może złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. 

Za elastyczną organizację pracy uważa się pracę zdalną, system skróconego tygodnia pracy*, system pracy weekendowej*, ruchomy czas pracy* lub indywidualny rozkład czasu pracy* oraz obniżenie wymiaru czasu pracy. 

We wniosku wskazuje się: 

     • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;
     • przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy; 
     • termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy; 
     • rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać. 

Pracodawca rozpatruje wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, a także potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. 

Pracodawca informuje pracownika o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Pracownik korzystający z elastycznej organizacji pracy może w każdym czasie złożyć wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy jeżeli uzasadnia to zmiana okoliczności będąca podstawą do korzystania przez pracownika z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca, po rozpatrzeniu wniosku, z uwzględnieniem tych okoliczności, informuje pracownika o uwzględnieniu albo przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o możliwym terminie powrotu do pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

* nie dotyczy nauczycieli akademickich ze względu na obowiązujący ich zadaniowy system czasu pracy 

Pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni i obsługi 


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach elastycznej organizacji pracy mogą wnioskować o wykonywanie pracy w sposób zdalny (jeżeli jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika), a także o zmniejszenie wymiaru etatu. 

Zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Politechniki Gdańskiej reguluje Zarządzenie Rektora nr 28/2023 z 19 czerwca 2023 r. link 

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. 

Na pisemny wniosek pracownika, zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego kierownik jednostki może wyrazić zgodę na zmianę godzin rozpoczynania i kończenia pracy z zachowaniem przewidzianej normy czasu pracy. W przypadku jednostek administracji centralnej zmiana taka wymaga akceptacji kanclerza. 

Na wniosek pracownika lub grupy pracowników, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, a w przypadku jednostek administracji centralnej za zgodą kanclerza, rozkład czasu poszczególnych pracowników lub grup pracowników może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. 

Prawidłowe organizowanie czasu pracy pracowników należy do obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych. 

Powyższa informacja powstała w związku z realizacją Planu Równości Płci (Cel 3, zadanie 22).