W uznaniu Twoich zasług w pracy zawodowej na naszej Uczelni możesz otrzymać indywidualną lub zespołową Nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej.

Za wybitne zasługi w służbie Rzeczpospolitej Polskiej masz prawo ubiegać się o ordery i odznaczenia państwowe. Z kolei nagrody jubileuszowe przysługują Ci w zależności od stażu pracy.

Nagrody rektora dla nauczycieli akademickich


Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać nagrody rektora za:

 • osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne,
 • osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej,
 • osiągnięcia dydaktyczne lub organizacyjne,
 • całokształt dorobku (w roku przejścia pracownika na emeryturę).

Nagrody te mogą być przyznawane jako nagrody indywidualne lub zespołowe za osiągnięcia uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. Wyróżnienie  nagrodą indywidualną nie wyklucza uzyskania nagród zespołowych.

Wnioski o przyznanie nagród przyjmuje Centrum HR w terminie do 31 maja każdego roku. Wnioskodawcami mogą być prorektorzy, dziekani oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.

Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje rektor, po rozpatrzeniu wniosków zweryfikowanych i zaopiniowanych przez Rektorską Komisję ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich.

Wypłata nagród następuje w terminie do 1 października roku, w którym przyznano nagrodę.

Nauczyciele akademiccy nagrodzeni przez rektora otrzymują również dyplomy, których kopie przekazywane są do akt osobowych.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Joanna Zielińska, joanna.zielinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65, +48 58 347 25 68

Nagrody specjalne rektora dla nauczycieli akademickich


Nagrody rektora mogą być również przyznawane wybitnym nauczycielom akademickim za osiągnięcia specjalne. Przedmiotem wniosku o nagrodę specjalną może być wyróżniająca się indywidualna działalność o szczególnej wartości dla rozwoju i rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej. Przyznaje się maksymalnie trzy nagrody za takie osiągnięcia.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Joanna Zielińska, joanna.zielinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65, +48 58 347 25 68

Nagrody rektora dla młodych pracowników nauki


Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy nie przekroczyli w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku wieku 35 lat, mogą ubiegać się o przyznanie Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki.

Przedmiotem wniosku o nagrodę mogą być osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe oraz artystyczne podlegające ocenie parametrycznej.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Joanna Zielińska, joanna.zielinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65, +48 58 347 25 68

Nagroda za uzyskanie tytułu profesora


Nauczyciel akademicki, który uzyskał tytuł profesora otrzymuje nagrodę obligatoryjną.

Wnioski o nagrodę obligatoryjną składa prorektor ds. organizacji i rozwoju na podstawie dokumentacji przekazanej przez kierownika Kadr Centrum HR.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Joanna Zielińska, joanna.zielinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65, +48 58 347 25 68

Nagrody rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać nagrody rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej w minionym roku. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje rektor na podstawie wniosków, które do Centrum HR składają kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni.

Informację o wysokości zatwierdzonego przez rektora funduszu na nagrody i terminie składania wniosków otrzymują każdorazowo kierownicy jednostek z Działu Płac.

Wypłata nagród następuje w terminie nie później niż do 5 października roku, w którym przyznano nagrodę.

Nagrodzeni przez rektora pracownicy otrzymują dyplomy okolicznościowe, których kopie przekazywane są do akt osobowych.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Joanna Zielińska, joanna.zielinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65, +48 58 347 25 68

Wyróżnienia rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Raz w roku rektor przyznaje także wyróżnienia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wchodzących w skład zespołów lub komisji, które w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia zrealizowały ważne dla Uczelni zadania niewynikające z podstawowego zakresu obowiązków tych pracowników. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje rektor na podstawie wniosków, które do Centrum HR - Kadry składają kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni oraz przewodniczący zespołów lub komisji.

Członkowie wyróżnionego zespołu otrzymują dyplomy podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG. Kopia dyplomu przechowywana jest w aktach osobowych. Wyróżnienia te są uwzględnianie w ocenie okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Joanna Zielińska, joanna.zielinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65, +48 58 347 25 68

Odznaczenia, medale


Ordery i odznaczenia nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny.

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się wnioski o nadanie następujących orderów i odznaczeń państwowych:

 • Orderu Odrodzenia Polski – nagrody za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną i wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami;
 • Krzyża Zasługi – nagrody dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;
 • Medalu za Długoletnią Służbę – nagrody za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Nagrodą za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest Medal Komisji Edukacji Narodowej (KEN).

O nadanie pracownikowi odznaczenia wnioskuje przełożony (dziekan, dyrektor centrum oraz kanclerz w stosunku do pracowników administracji centralnej). O terminie składania wniosków o odznaczenia przełożeni są informowani pismem rektora na początku każdego roku. Wnioski po zaopiniowaniu przez Rektorską Komisję ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN oraz akceptacji Rektora są wysyłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najpóźniej 31 marca danego roku kalendarzowego.

Więcej informacji:     

Centrum HR – Kadry
Joanna Zielińska, joanna.zielinska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65, +48 58 347 25 68

Nagrody jubileuszowe


Pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy w wysokości:

 • 75% wynagrodzenia miesięcznego – za 20 lat pracy;
 • 100% wynagrodzenia miesięcznego – za 25 lat pracy;
 • 150% wynagrodzenia miesięcznego – za 30 lat pracy;
 • 200% wynagrodzenia miesięcznego – za 35 lat pracy;
 • 300% wynagrodzenia miesięcznego – za 40 lat pracy;
 • 400% wynagrodzenia miesięcznego – za 45 lat pracy.

Dokumenty potwierdzające staż pracy, które są uwzględniane przy obliczaniu wysługi lat:

 • świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie poza PG,
 • zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych z urzędu pracy,
 • zaświadczenie o odbytych studiach doktoranckich i uzyskaniu stopnia doktora,
 • dokument potwierdzający odbycie służby wojskowej,
 • dokumenty dot. opłacania ubezpieczenia w KRUS/ prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dokumenty uprawniające do przyznania dodatku za wysługę lat sporządzone w języku obcym, należy dostarczyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Dagmara Miderska, dagmara.miderska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 16 51
Paulina Kryszyn, paulina.kryszyn@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 22 47