Ocena nauczycieli akademickich


Nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej na warunkach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG określającym kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich. Ocena jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora i może być pozytywna albo negatywna.

Okres, za jaki przeprowadzona jest ocena nauczycieli akademickich oraz termin jej przeprowadzenia zarządza rektor.

Jeśli zaistnieją szczególne przyczyny dla dokonania oceny, potrzebę taką może zgłosić rektorowi dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej, w której zatrudniony jest oceniany nauczyciel akademicki.

W zależności od grupy pracowników, do której przynależysz (dydaktycznych, badawczych, badawczo-dydaktycznych) w ocenie uwzględnia się osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i wdrożeniowe oraz ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem.

Proces oceny okresowej realizowany jest w Moja PG. Wszystkie arkusze ocen przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Na naszej Uczelni ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ma charakter okresowy i przeprowadzana jest na wniosek rektora lub kanclerza. Ocena stanowi również sposobność wyrażenia swojej opinii o satysfakcji z pracy na Politechnice Gdańskiej.

Proces oceny okresowej realizujemy w Moja PG Wszystkie arkusze ocen przechowywane są w aktach osobowych pracowników.