Zasady dotyczące ubiegania się o emeryturę regulują akty prawne:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1412).

Do złożenia wniosku o emeryturę uprawnione są osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Dokumenty związane z emeryturą i rentą przygotowuje samodzielnie pracownik.

Odprawa emerytalna


Pracownikowi Uczelni przechodzącemu na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje prawo do jednorazowej odprawy w wysokości 300% wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni pełny miesiąc zatrudnienia.

W przypadku nauczycieli akademickich odprawa, o której mowa wyżej przysługuje tylko wówczas, jeżeli Politechnika Gdańska jest jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy.

Więcej informacji na temat odprawy możesz znaleźć w Regulaminie wynagradzania.

Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej


Profesorom tytularnym PG po przejściu na emeryturę i ustaniu stosunku pracy przysługuje tytuł Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej. Profesor Emeritus ma następujące uprawnienia:

  • figuruje w systemie informacji osobowej Politechniki Gdańskiej i w wykazie pracowników katedry, w której pracował,
  • może być zapraszany z głosem doradczym na posiedzenia Senatu PG i rady wydziału,
  • ma prawo korzystania z biblioteki i poczty e-mailowej Politechniki Gdańskiej,
  • ma prawo wjazdu samochodem na teren Politechniki Gdańskiej i korzystania z parkingu na warunkach ogólnie przyjętych.

Szczególnie zasłużeni profesorowie tytularni otrzymują tytuł Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej. Tryb nadawania tego tytułu oraz uprawnienia związane z tymi tytułami określił rektor w Zarządzeniu nr 18/2014 z 7 kwietnia 2014 r.


Przechodząc na emeryturę nie musisz rozstawać się z Politechniką Gdańską! Nadal możesz realizować swoje pasje oraz dzielić się wiedzą. Zapraszamy Cię do Klubu Seniora PG, a także do Centrum Wolontariatu PG.
Masz dodatkowe pytania dotyczące rent i emerytur? Zajrzyj do zakładki FAQ lub skontaktuj się z Centrum HR.

Kontakt:         

Centrum HR – Kadry
Dagmara Miderska, dagmara.miderska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 16 51

Paulina Kryszyn, paulina.kryszyn@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 22 47