Swój urlop zaplanujesz w Moja PG. Pamiętaj, aby zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem. Wskaż osoby, które będą Cię zastępowały, a w poczcie mailowej ustaw autorespondera, który automatycznie poinformuje o nieobecności w pracy.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi


Urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Wymiar twojego urlopu będzie zależał od dotychczasowego stażu pracy.

Masz prawo do:

  • 20 dni roboczych urlopu na rok, jeśli twój staż pracy wynosi poniżej 10 lat,
  • 26 dni roboczych urlopu na rok, jeśli twój staż pracy wynosi powyżej 10 lat.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Na wymiar urlopu ma wpływ nie tylko staż pracy, ale również okres nauki. Do urlopu i stażu zawodowego wliczają się wszystkie szkoły, jakie ukończył pracownik. W przypadku ukończonych studiów wyższych do stażu pracy doliczamy 8 lat.

Nauczyciele akademiccy


Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych. Urlop powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Martyna Rożniakowska, martyna.rozniakowska@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 25 68

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy


Zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem regulują przepisy Kodeksu pracy w dziale ósmym art. 1751–1891 oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Mariola Hynek, mariola.hynek@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65

Urlopy dla poratowania zdrowia


Nauczyciel akademicki, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy.

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w całym okresie zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć jednego roku.

Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać zajęcia zarobkowego.

Więcej informacji:      

Centrum HR – Kadry
Mariola Hynek, mariola.hynek@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65


Masz dodatkowe pytania dotyczące urlopów? Zajrzyj do zakładki FAQ lub skontaktuj się z Centrum HR – Kadry.