W celu wspierania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich oraz przeciwdziałaniu zjawiskom dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego wdrożono Procedurę antymobbingową i antydyskryminacyjną na Politechnice Gdańskiej.

Zgodnie z procedurą:

  • relacje pomiędzy wszystkimi członkami wspólnoty akademickiej powinny być oparte na zasadach wzajemnego szacunku, tolerancji i poszanowania godności osobistej oraz przeciwstawianiu się działaniom noszącym cechy dyskryminacji, mobbingu lub molestowania seksualnego,
  • niedopuszczalne jest wykorzystywanie uprzywilejowanej pozycji zawodowej w relacji przełożony – pracownik oraz nauczyciel – student/doktorant w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi,
  • stwarzanie sytuacji sprzyjających dyskryminacji, mobbingowi lub molestowaniu seksualnemu może zostać uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub obowiązków uczestników różnych form kształcenia realizowanych na Politechnice Gdańskiej,
  • w przypadku, gdy wskazane w zgłoszeniu przejawy dyskryminacji, mobbingu lub molestowania seksualnego zostaną uprawdopodobnione, stanowią one czyn zabroniony określony w obowiązujących przepisach prawa karnego. Uczelnia zawiadomi o groźbie bądź podejrzeniu popełnienia przestępstwa właściwe organy ścigania.