Na Politechnice Gdańskiej przestrzega się zasad i szanuje wartości, do których należą równouprawnienie kobiet i mężczyzn, eliminowanie nierówności oraz równość we wszystkich obszarach i działaniach uczelni.

W myśl art. 183a Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Obowiązek równego traktowania pracowników przez pracodawcę oraz zakaz ich dyskryminacji wynikają przede wszystkim z przepisów Konstytucji RP i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych.

Rzecznik ds. równego traktowania:

dr inż. Mohammad Hossein Ghaemi
ghaemi@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 60 53

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem.