Uprawnienia pracowników powracających po urlopach związanych z rodzicielstwem oraz pełniących opiekę nad osobami zależnymi | Politechnika Gdańska

Treść strony

Uprawnienia pracowników powracających po urlopach związanych z rodzicielstwem oraz pełniących opiekę nad osobami zależnymi

Informacje dla pracowników powracających po urlopach związanych z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny oraz pełniących opiekę nad osobami zależnymi 

Poznaj z jakich rozwiązań prawnych możesz skorzystać: 

I. Zatrudnienie po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem 

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu. 

II. Praca zdalna

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej: 

 • pracownika - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. 2140), również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia 

 • pracownika - rodzica: 

 1. dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, 

 1. dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, 

 • pracownicy w ciąży,  

 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,  

 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika. 

Okazjonalna praca zdalna 

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. 

Zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Politechniki Gdańskiej reguluje Zarządzenie Rektora nr 28/2023 z 19 czerwca 2023 r. link 

III. Wykonywanie pracy w systemie ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy (nie dotyczy nauczycieli akademickich ze względu na obowiązujący ich zadaniowy system czasu pracy) 

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy w systemie ruchomego czasu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, jeżeli jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez: 

 • pracownika - małżonka albo pracownika - rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej, 

 • pracownika - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. 2140), 

 • pracownika - rodzica: 

a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, 

b) dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia. 

Czas pracy pracownic w ciąży nie może przekraczać 8  godzin. Pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez ich zgody zatrudniać w wymiarze przekraczającym 8 godzin na dobę. 

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. 

IV. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej 

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym tego zwolnienia od pracy decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

V. Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym 

Coroczny, płatny urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem każdego pracownika, jednak niektóre nieobecności obniżają wymiar urlopu wypoczynkowego. Tak jest m.in. w przypadku powrotu do pracy po urlopie wychowawczym. 

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który był nieobecny w pracy co najmniej 1 miesiąc z powodu urlopu wychowawczego ulega obniżeniu o 1/12 z przysługującego mu wymiaru za każdy miesiąc nieobecności.  

Reguły obniżania urlopu wypoczynkowego nie stosujemy w przypadku rozpoczęcia i powrotu z urlopu wychowawczego w trakcie tego samego roku kalendarzowego, po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego. 

Okres chorobowej niezdolności do pracy, ani czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego nie wpływa na obniżenie wymiaru urlopu. Dlatego za te okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownik zachowuje prawo do urlopu w pełnym przysługującym mu wymiarze. 

VI. Prawo do urlopu opiekuńczego 

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. 

Za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. 

Urlopu opiekuńczego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

Urlopu udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. 

We wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny - stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny - adres zamieszkania tej osoby. 

Za czas korzystania z urlopu opiekuńczego pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

VII. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej; zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy; zakaz stosowania systemu przerywanego czasu pracy 

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. 

Pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy. 

VIII. Zmiana warunków pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią 

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy:  

 • związanej z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, 

 • mogącej mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania, 

 • wzbronionej bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne,  

jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. 

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2 Kodeksu pracy jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. 

Powyższe stosuje się także odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego. 

W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. 

Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. 

Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę. 

IX. Możliwość obniżenia wymiaru etatu  

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

Wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się wymagane prawem dokumenty. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. 

W przypadku skorzystania przez pracownika z części urlopu wychowawczego pracownik ten może korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. 

Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego. 

X. Ochrona stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o: 

1) udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu; 

2) obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. 

W przypadkach, o których mowa powyżej, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy. 

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

XI. Przerwa na karmienie 

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. 

Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

XII. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem 

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w danym roku kalendarzowym. 

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. 

XIII. Elastyczna organizacja pracy 

Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia, może złożyć wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. 

Za elastyczną organizację pracy uważa się pracę zdalną, system przerywanego czasu pracy*, system skróconego tygodnia pracy*, system pracy weekendowej*, ruchomy czas pracy* lub indywidualny rozkład czasu pracy* oraz obniżenie wymiaru czasu pracy. 

We wniosku wskazuje się: 

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka; 

 • przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy; 

 • termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy; 

 • rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać. 

Pracodawca rozpatruje wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, a także potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. 

Pracodawca informuje pracownika o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Pracownik korzystający z elastycznej organizacji pracy może w każdym czasie złożyć wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy jeżeli uzasadnia to zmiana okoliczności będąca podstawą do korzystania przez pracownika z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca, po rozpatrzeniu wniosku, z uwzględnieniem tych okoliczności, informuje pracownika o uwzględnieniu albo przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o możliwym terminie powrotu do pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

* nie dotyczy nauczycieli akademickich ze względu na obowiązujący ich zadaniowy system czasu pracy 

XIV. Zakaz kumulacji uprawnień związanych z rodzicielstwem 

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są pracownikami, z poniższych uprawnień może korzystać tylko jednio z nich:

- czas pracy bez zgody pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę - art. 148 pkt 3 Kodeksu pracy, 
 
- nie wolno bez zgody pracownika zatrudniać go w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy - art. 178 § 2 Kodeksu pracy, 
 
- obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego - art. 1867 § 1 Kodeksu pracy, 
 
- zwolnienia od pracy na okres 2 dni albo 16 godzin dla pracownika wychowującego dziecko do lat 14 - art. 188 Kodeksu pracy. 
XV. Prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby członka rodziny 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje każdemu ubezpieczonemu w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi lub innymi chorymi członkami rodziny. Ma na celu ochronę osoby ubezpieczonej przed utratą wynagrodzenia w czasie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.  

Więcej informacji na temat: 

 • prawa do korzystania z zasiłku opiekuńczego i okresu przysługiwania: link 

 • wysokości zasiłku opiekuńczego: link 

 • niezbędnych dokumentów: link 

XVI. Prace wzbronione kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią 
Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. 

Powyższa strona powstała w związku z realizacją Planu Równości Płci (Cel 3, zadanie 21).​