Uprawnienia pracowników z niepełnosprawnościami | Politechnika Gdańska

Treść strony

Uprawnienia pracowników z niepełnosprawnościami

prs
Zasady zatrudniania osób z niepełnosprawnością reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 i 173) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. z 2003 r., poz. 927). 

Zapewnienie osobie z niepełnosprawnością możliwości korzystania z uprawnień wynikających z ww. przepisów należy do obowiązków kierownika jednostki. Pamiętać jednak należy, że przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe o stanie zdrowia jest dobrowolne.  

Osobie z niepełnosprawnością przysługują uprawnienia pracownicze określone w niniejszym dokumencie odpowiednio od dnia, od którego osoba ta została wliczona do stanu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, tj. od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.  

I. Definicje: 
 1. niepełnosprawność - trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy; 

 1. osoba z niepełnosprawnością - osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

  a) znacznego - do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, 

  b) umiarkowanego - do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, 

  c) lekkiego - do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

 2. przystosowane stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością - stanowisko pracy, które jest oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

II. Zatrudnienie 

Osoba z niepełnosprawnością może pracować pod warunkiem, że będzie miała zgodę na wykonywanie pracy, wydaną przez lekarza medycyny pracy, a praca na danym stanowisku jest zgodna ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika. 

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach: 

1) przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej; 

2) wykonywania pracy zdalnej. 

III. Czas pracy

Osoba z niepełnosprawnością nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.  

Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 

Wymiar czasu pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych nie ma zastosowania w dwóch przypadkach: 

 • osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz 

 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.  

IV. Dodatkowy urlop wypoczynkowy 

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności. 

Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Dlatego też dodatkowy urlop nie przysługuje nauczycielom akademickim. 

V. Zwolnienia od pracy 

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 

 1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Pracownik przedstawia pracodawcy skierowanie w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w uczelni; 

 1. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu. 

Łączny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. 

VI. Przerwy w pracy 

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

VII. Stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością 

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w  ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę z niepełnosprawnością. 

Powyższe nie ma zastosowania, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości - udowodnione przez pracodawcę. 

VIII. Wynagrodzenie osoby z niepełnosprawnością 

Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w pkt. III, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.  

Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w pkt. III, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm 

IX. Niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby z niepełnosprawnością 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby z niepełnosprawnością pozostającej z nim w stosunku pracy, uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywającej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie.  

Pracownik Politechniki Gdańskiej z niepełnosprawnością, może złożyć wniosek o kartę wjazdową na teren PG zgodnie z Regulaminem wydawania kart wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej. Link do wniosku. 

W przypadku braku dostępności obiektów Politechniki Gdańskiej lub występowania barier na jej terenie pracownik może się zwrócić do pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami. 

Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających ze szczególnych potrzeb danej osoby, o ile przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań nie skutkowałoby nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążenia te nie są nieproporcjonalne, jeżeli są w wystarczającym stopniu rekompensowane ze środków publicznych. 

Natomiast niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień uważa się za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy


Kontakt

Wszelkie wnioski dotyczące organizacji pracy osoby z niepełnosprawnością należy składać kierownikowi jednostki organizacyjnej za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego. 

Pracownikom z niepełnosprawnościami pomocą w kwestiach związanych z pracą w Politechnice Gdańskiej służą: 

 • Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, inż. Tomasz Tołoczko, tel.: + 48 58 347 17 70, e-mail: tomasz.toloczko@pg.edu.pl 

 • Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej Dom Studencki Nr 12 (budynek 113, Gdańsk ul. Traugutta 115a), tel.: +48 58 348 62 48, e-mail: bhp@pg.edu.pl -  w sprawach dotyczących organizacji stanowiska pracy. 

Każdy przypadek dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami można zgłosić tutaj link. Wypełnienie formularza nie wymaga podania danych osobowych. Każda sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana.