Wypadki


Jeśli uległeś wypadkowi w/przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy i Twój stan zdrowia na to pozwala, powiadom niezwłocznie o zdarzeniu swojego przełożonego oraz Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. O wypadku Dział BHP może poinformować również inny pracownik posiadający wiedzę o zdarzeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące postepowania powypadkowego reguluje Zarządzenie Rektora nr 30/2015 r. 

Kontakt:           

Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
tel. +48 58 347 19 98

tel. +48 58 348 62 19
tel. +48 58 348 62 47
e-mail: bhp@pg.edu.pl

Choroby zawodowe


Choroba pracownika spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy może zostać uznana za chorobę zawodową. Warunkiem koniecznym jest to, aby choroba widniała w wykazie chorób zawodowych i była stwierdzona bezspornie w wyniku oceny warunków pracy. Procedurę stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika przeprowadza właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza jednostki orzeczniczej oraz oceny narażenia zawodowego pracownika.

Jeśli masz stwierdzoną chorobę zawodową i jesteś nauczycielem akademickim, nie możesz pracować w godzinach ponadwymiarowych. Pracownika niebędącego nauczycielem nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Zgodę na pracę w wyżej wymienionych godzinach może wyrazić rektor wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.

Warunki szkodliwe


Jeśli pracowałeś w warunkach szkodliwych, możesz wystąpić o wystawienie świadectwa pracy potwierdzającego ten fakt. Na podstawie posiadanej dokumentacji zakład pracy może wystawić świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Postępowanie mające na celu ustalenie, czy pracownik spełnia przesłanki do nabycia świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do wcześniejszej emerytury, należy do kompetencji jednostek ZUS.

Masz dodatkowe pytania dotyczące wypadków, chorób zawodowych lub czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, szkodliwych warunków? Zajrzyj do zakładki FAQ lub skontaktuj się z Centrum HR lub Działem Bezpieczeństwa, Higieny pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.

Kontakt:         

Centrum HR – Kadry
Mariola Hynek, mariola.hynek@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 11 65

Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
tel. +48 58 347 19 98

tel. +48 58 348 62 19
tel. +48 58 348 62 47
e-mail: bhp@pg.edu.pl

Pierwsza pomoc


Może się zdarzyć, że każdy z nas w najmniej oczekiwanym momencie będzie musiał zmierzyć się z koniecznością udzielenia pierwszej pomocy osobie, która zasłabnie, straci oddech, przestanie oddychać i nastąpi u niej nagłe zatrzymanie krążenia. Wtedy jedynym ratunkiem jest szybkie przywrócenie prawidłowej pracy serca.

Na terenie Politechniki Gdańskiej został umieszczony sprzęt ratujący życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. W najbardziej uczęszczanych miejscach na terenie kampusu, prawie we wszystkich budynkach uczelni, w domach studenckich, w Centrum Sportu Akademickiego, a także w Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina znajdziemy specjalnie oznaczone gabloty z widocznymi tablicami z defibrylatorami AED. Budynki, w których zamontowano defibrylatory, oznaczone są tablicami.

Masz dodatkowe pytania dotyczące pierwszej pomocy? Skontaktuj się z Działem Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.

Kontakt:         

Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
tel. +48 58 347 19 98

tel. +48 58 348 62 19
tel. +48 58 348 62 47
e-mail: bhp@pg.edu.pl

Ważne w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia


W przypadku wystąpienia bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia w obiektach Politechniki Gdańskiej, np. ataku terrorystycznego, podłożenia ładunku wybuchowego, otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, skażenia biologicznego lub chemicznego, awarii instalacji gazowej, zalania budynku, katastrofy budowlanej należy niezwłocznie powiadomić Centrum Bezpieczeństwa Politechniki Gdańskiej pod całodobowym numerem telefonu:

  • tel. 19789 (z telefonów stacjonarnych)
  • tel. 58 19789 (z telefonów komórkowych).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia w obiektach Politechniki Gdańskiej reguluje Zarządzenie Rektora nr 69/2022 z 12 października 2022 r.


Masz dodatkowe pytania dotyczące postępowaniu w przypadkach wystąpienia bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia w obiektach PG? Zajrzyj do zakładki FAQ lub skontaktuj się z Centrum Bezpieczeństwa.